Pilootprojecten Onzichtbare Zorg Vijf wegen naar innovatie — 2012-2024

De Vlaamse Bouwmeester en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceerden in 2012 een oproep aan zorgverstrekkers voor de bouw van innovatieve zorginfrastructuur. Vandaag, twaalf jaar later, maakt deze publicatie de balans op van de vijf Pilootprojecten Onzichtbare Zorg. Elk van deze projecten geeft zorg opnieuw een vanzelfsprekende plaats in de maatschappij en in onze ruimte en biedt antwoorden op de uitdagingen waarmee onze zorg vandaag geconfronteerd wordt.

 

Pilootprojecten Onzichtbare Zorg. Vijf wegen naar innovatie — 2012-2024
is een uitgave van de Vlaamse Bouwmeester

paperback, 83 blzn., Nl.

Redactie

Joeri De Bruyn, Hazel Van Genechten (Public Space)
Stijn De Vleeschouwer (Team Vlaams Bouwmeester)
Christophe Cousaert, Sara Feys (Departement Zorg)

Vormgeving

www.gestalte.be

Fotografie

© Tim Van de Velde
Foto’s p. 35 © Filip Dujardin

Druk

Artoos, Kampenhout

ISBN 978 90 4030 469 9
D/2024/3241/222

Verantwoordelijke uitgever

Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester, Havenlaan 88 bus 10, 1000 Brussel

www.vlaamsbouwmeester.be
www.pilootprojectenzorg.be

© 2024, alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.