Deel je ervaring over energietransitie in wijken Workshops in het kader van Pilootprojecten Energiewijken

LABO RUIMTE wil een traject Pilootprojecten Energiewijken opstarten en roept lokale beleidsmakers, de bouw- en energiesector en burgercoöperaties op om ervaringen te delen en samen na te denken over hoe de Vlaamse overheid de energietransitie in wijken kan bevorderen en versnellen. De reeks workshops wordt ondersteund door Architecture Workroom Brussels en 3E.

Transformatieprogramma Energiewijken

De energietransitie is een van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de klimaat- en energiecrisis ons voor plaatst. Ze zal een grote impact hebben op onze leefomgeving. Een andere manier van leven, wonen en bouwen kan alvast onze energievraag drastisch verminderen. Bovendien kunnen we kleinschalige productie van hernieuwbare elektriciteit en warmte integreren in onze wijken en kunnen we het publiek domein inzetten om energie-efficiëntere opties een plaats te geven. Op wijkniveau komen volgende onderzoeksvragen hierbij naar boven:

 • hoe de verschillende transities, zoals energie, circulair bouwen of duurzame mobiliteit, in elkaar haken
 • hoe investeringen aan elkaar gekoppeld kunnen worden
 • welk (gedeeld) opdrachtgeverschap nodig is
 • waar (indirecte) afstemming tussen alle stakeholders wenselijk is op vlak van doelstellingen, planning en uitvoering.

De (ruimtelijke) reorganisatie en verbetering van de wijken is niet alleen nodig om de energietransitie te kunnen realiseren, ze biedt ook de kans om onze wijken een kwaliteitssprong te laten maken.

Een bijkomende uitdaging is om deze energietransitie ook in bestaande wijken door te voeren. Vele innovatieve projecten en initiatieven zagen reeds het licht, maar vaak werd  hier open ruimte voor aangesneden. De transformatie van het bestaande woningbestand blijkt in de praktijk veel complexer.

Workshops Energiewijken

Om zowel de hefbomen als de knelpunten in kaart te brengen, worden een aantal workshops georganiseerd. Doelstelling is een uitwisseling rond de inzichten, drempels en doorbraken waar men in het verleden mee te maken kreeg. Vanuit deze gezamenlijke kennis gaan we na hoe we tot een opschaling en versnelling kunnen komen en welk beleidsavies we kunen formuleren aan de Vlaamse Overheid: hoe kan de Vlaamse overheid meer aangepaste ondersteuning bieden aan lokale besturen, coöperaties en bedrijven?

Niet enkel de geslaagde projecten, maar ook die waar initiatiefnemers tegen een muur aanliepen, zijn hierbij van belang.

De focus ligt op de aanpak van het bestaande weefsel, zowel via renovatie als nieuwbouw. We kiezen er bewust voor om geen ‘greenfield’ ontwikkelingen te ondersteunen.

Wie kan reageren?

Deze oproep is gericht aan initiatiefnemers, lokale beleidsmakers, projectontwikkelaars, leveranciers  van energiediensten, kennisinstellingen en burgercoöperaties met ervaring in de realisatie van projecten op bouwblok/wijkniveau of met de ambitie om dit in de nabije toekomst te verkennen.

 • U bent een projectontwikkelaar of architect die een duurzame (ver)nieuwbouwwijk in de stad heeft gerealiseerd of wenst te realiseren?
 • U bent beleidsmaker die hoge ambities koestert, maar de kennis ontbeert om deze te vertalen in scherp geformuleerde én haalbare overheidsopdrachten?
 • U heeft als burgercoöperatie met een project een belangrijke doorbraak gerealiseerd die kan worden opgeschaald, of bent u tegen een belangrijke hindernis aangelopen?

Meld u aan om deel te nemen! Het projectteam zal de geïnteresseerden over de verschillende workshops verdelen met het oog op een representatieve mix van types actoren en ervaringen.

Wat bieden we aan?

 • Naast een brede groep actoren brengen we ondersteunende energie-technische, beleidsmatige en ruimtelijke expertise mee aan tafel.
 • Na de workshop bundelen en synthetiseren we de belangrijkste inzichten en delen we deze met de deelnemers
 • Deze synthese dient vervolgens als input voor de opmaak van het beleidsadvies en als input voor de realisatie van Pilootprojecten Energiewijken, waarin de deelopgaven kunnen worden getest. In de toekomst kan verder beroep gedaan worden op de deelnemers als klankbord voor de verdere uitwerking van deze initiatieven.

Om het handelingsperspectief en de operationalisering van Energiewijken scherper te krijgen, worden de gesprekken met de betrokken actoren gekaderd binnen de collectieve werkplaats voor ruimtelijke transformatie ‘You Are Here’, het Brusselse luik van ‘IABR–2018+2020–THE MISSING LINK’.

Dit is een initiatief van LABO RUIMTE (departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester), begeleid door de denktank Architecture Workroom Brussels en studiebureau 3E.

Hoe inschrijven

 • Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier
 • U kan uw interesse om deel te nemen aan de workshops Energiewijken kenbaar maken tot en met 23 november 2018.
 • Contact en info (vanaf 5 november 2018)

Voorlopige data

 • Voorlopige data voor de workshops zijn 30 november en 10 december 2018.