Projectverloop

fase 1 : Strategische verkenningsfase augustus 2014 — april 2016

Tijdens deze fase werden de ruimtelijke potenties in kaart gebracht en het kader voor de call voor projecten gecreëerd. 

De timing voor de verdere uitwerking van de pilootprojecten evenals de realisatie ervan is indicatief en projectgebonden.

fase 2 : call voor projecten mei 2016 — december 2016

De tweede fase start met een oproep aan initiatiefnemers/opdrachtgevers die een ruimtelijk project willen realiseren en de voorgestelde of andere mogelijke ambities uit de strategische verkenning verder willen uitwerken naar realisaties op concrete locaties. Mits bekendmaking van interesse voor 30 juni 2016 kunnen een aantal geïnteresseerden aanspraak maken op begeleiding bij het verder uitwerken van hun voorstel. De call zelf wordt afgesloten op 31 augustus 2016.

Vervolgens worden uit de ingediende voorstellen drie pilootprojecten geselecteerd.

Voor ieder van de geselecteerde projecten wordt een projectregisseur gezocht. Bijkomend kunnen de teams een beroep doen op een team van deskundigen indien nodig en volgens bepaalde voorwaarden.

fase 3 : opmaak projectdefinitie en -dossier februari 2017 — november 2017

Per project gaat een projectteam aan de slag. Dit projectteam werkt de projectdefinitie uit en stelt het projectdossier samen. 

Tegelijk volgt er een call naar ontwerpers om ontwerpend onderzoek uit te voeren en/of een masterplan te ontwikkelen. Vervolgens wordt per project een ontwerpteam geselecteerd.

Fase 4 : ontwerpend onderzoek September 2017 – februari 2018

Elk ontwerpteam ontwikkelt zijn ontwerpend onderzoek voor één van de geselecteerde projecten in nauwe samenwerking met het projectteam. Op regelmatige basis wordt ook teruggekoppeld naar de kwaliteitskamer die het hele traject mee opvolgt.

Fase 5 : gedetailleerd ontwerp en uitvoering Vanaf maart 2018

De bereidheid van opdrachtgevers om de concepten uit het ontwerpend onderzoek en masterplan tot een concrete uitvoering te brengen, met behoud van de projectambities en ruimtelijke kwaliteiten, is cruciaal in deze fase.

Fase 6 : beleidsaanbevelingen

Succesvolle innovaties en lessen die voortkomen uit de Pilootprojecten kunnen als vernieuwingselementen worden gebruikt en het verdere beleid inzake studentenhuisvesting in Brussel beïnvloeden.