Timing

Elke meesterproef heeft een proces op maat en eindigt met het aanstellen van jonge ontwerpers voor publieke opdrachten.

Planning Meesterproef 2019 Social Wonen

februari 2019

Samenstelling van de stuurgroep

De stuurgroep is een begeleidend en overkoepelend orgaan voor de verschillende projecten in de Meesterproef. Hierin zijn de partners, het Team Vlaams Bouwmeester, Het Platform Kunst in Opdracht, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen vertegenwoordigd, aangevuld met een externe deskundige. De stuurgroep zorgt voor de algemene kwaliteitsbewaking en neemt alle cruciale beslissingen (selectie van projecten, aanstellen van meters en peters, selectie van ontwerpers, deelname aan de jury enzovoort).

mei 2019: 

Selectie projecten

In mei worden de geselecteerde projecten bekendgemaakt aan de opdrachtgevers.

mei 2019

Oproep meters en peters

juni 2019

Selectie meters en peters

Het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen stellen voor elk project een meter of een peter aan. Deze hebben ervaring met sociale huisvesting en het begeleiden van jonge ontwerpers. Hun opdracht bestaat er tevens in, de opdrachtgever te adviseren bij de opmaak van het projectdossier (voortraject) en de jonge ontwerpers te begeleiden. Het is de bedoeling dat ze ook na de gunning van de opdracht als klankbord fungeren voor de ontwerper, steeds met respect voor de autonomie van de deelnemende ontwerpers.

juni tot en met oktober 2019

Opmaak projectdossiers

De publieke opdrachtgevers worden begeleid bij de opmaak van hun projectdossier.

september 2019

Oproep ontwerpers

Via diverse kanalen worden jonge ontwerpers aangetrokken voor de Meesterproef. Architecten, afgestudeerd in 2017, 2018 of 2019, kunnen zich kandidaat stellen aan de hand van een motivatietekst en cv voor een van de geselecteerde projecten. Uit deze kandidaten selecteert de stuurgroep een beperkt aantal deelnemers (drie ontwerpers per project). Architectuurinstituten en universiteiten worden gevraagd om hun beloftevolle en getalenteerde net afgestudeerde ontwerpers aan te moedigen deel te nemen.

oktober 2019

Selectie ontwerpers

In oktober worden de geselecteerde ontwerpers bekendgemaakt aan de opdrachtgevers.

November 2019

Inspiratiedag

De deelnemers ontvangen het volledige projectdossier van de opdracht waarvoor ze werden geselecteerd. De inspiratiedag(en) biedt de ontwerpers, meters en peters de kans om zich aan de hand van korte lezingen en workshops te verdiepen in het thema sociaal wonen. Bedoeling is de deelnemers een actueel, inspirerend en vernieuwend beeld te geven van sociaal wonen:

  • Welke principes of theorieën zijn vandaag toonaangevend?
  • Welke problemen komen geregeld voor? Wat zijn mogelijke oplossingen?
  • Wat zijn op dit moment vernieuwende projecten?

Vanaf 2020

Offertefase

In tegenstelling tot voorgaande edities kiezen we er nu voor om elk project zijn eigen timing te laten volgen in functie van zijn voortgang en realisatie. De jury’s en presentaties vinden dus plaats op verschillende tijdstippen in mei en juni 2020.

We willen inzetten op maximale realisaties binnen de Meesterproef. Dit start met realistische offertes. Wij zijn overtuigd van het belang van deskundige begeleiding van jonge ontwerpers. Het ontwerpen van een gebouw is immers niet enkel de taak van architecten maar is een gezamenlijke inspanning geleverd door de verschillende partners van een ontwerpteam. Bouwen is een multidisciplinair gegeven waarbij architecten nauw samenwerken met ingenieurs stabiliteit, speciale technieken, bouwfysica, akoestiek, ecologie, waterhuishouding… We bieden aan de jonge ontwerpers begeleiden tijdens het ontwerpproces via 3 workshops in het atelier bouwmeester in Brussel.

  • Workshop 1: februari 2020
  • Workshop 2: maart 2020
  • Workshop 3april 2020

Volgende personen werden aangesteld door het team Vlaams Bouwmeester om deze workshops te begeleiden:

  • Dirk Jaspaert, ingenieur en zaakvoerder van B.A.S. bvba, studiebureau voor architectuur en stabiliteit,
  • Rik Cornelissen, ingenieur en zaakvoerder van RCR, studiebureau voor speciale technieken,
  • Els Struyf van de VMSW, dienst ondersteuning projecten zal eveneens de 3 workshops mee ondersteunen.

Kwaliteitsbewaking

Na gunning ondersteunen de meters en peters de ontwerpers tot een kwalitatief voorontwerp. Er wordt een permanente coördinatie voorzien vanuit het Team Vlaams Bouwmeester en vanuit de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, elk vanuit zijn specifieke deskundigheid. De samenwerking voorziet een evenwaardige rol voor de partijen. Het is dan ook de bedoeling om het geheel samen vorm te geven: de organisatie en programmatie van de inspiratiedag(en), de selectie van de projecten, de selectie van de meters en peters, de selectie van de ontwerpers, de briefings, de jury en presentatie, … De sociale huisvestingsmaatschappijen spelen een belangrijke rol en zullen nauw betrokken worden bij de Meesterproef: bij de voorbereiding van de projectdefinities, de begeleiding tijdens de inspiratiedagen en de beoordeling van de schetsontwerpen. Idealiter verloopt dit onder de vorm van een continue wisselwerking. Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van het traject.