Voor opdrachtgevers

Publieke opdrachtgevers en ontwerpers die een publieke opdracht voorbereiden of begeleiden, kunnen bij de kunstcel terecht voor informatie en advies over de voorbereiding van een kunstopdracht en het opstarten van een selectieprocedure voor kunstenaars. Omwille van de complexe wisselwerking tussen opdrachtgever, ontwerper en kunstenaar biedt de kunstcel als bemiddelaar ook haar deskundigheid aan bij het opvolgen van de realisatie van de geselecteerde kunstprojecten. Tenslotte legt de kunstcel een inventaris van gerealiseerde kunstopdrachten aan met het oog op adviesverlening over behoud en beheer van de door haar begeleide en gerealiseerde kunstwerken.

Naast de rechtstreeks met de kunstopdracht verbonden dienstverlening, staat de kunstcel ook ter beschikking voor het begeleiden van kunstopdrachten in het kader van de eigen instrumenten van de Vlaams Bouwmeester, met name de Meesterproef en de Open Oproep. Ook daar kunnen opdrachtgevers, en dit reeds in een vroeg stadium, via de projectbegeleiders de knowhow van de kunstcel aanboren om samen te onderzoeken wanneer de betekenis en rol van kunst voor het desbetreffende project het best wordt geactiveerd.

Kunstenaars kunnen op verschillende momenten en op verschillende manieren interageren met de aangereikte context van een bouwproject, een infrastructuurproject, een landschapsproject of een project in de publieke ruimte. Zowel bij aanvang van een project, in een verkennende voorfase, als tijdens of na de realisatie van een bouwproject, kan kunst een zinvolle meerwaarde genereren. Kunst in opdracht daagt zowel opdrachtgevers als kunstenaars uit na te denken over hun maatschappelijke opdracht en de culturele betekenis waar ze het publiek domein mee kunnen opladen. De bijdrage van kunstenaars kan zowel in het procesmatige als in het resultaat liggen.

Met de kunstcel timmert de Vlaams Bouwmeester met andere woorden aan een positie en beleid voor een geïntegreerde aanpak van bouwprojecten waarbij kunst in opdracht een specifieke rol speelt. De kunstcel ambieert vanuit algemeen artistiek oogpunt het volgende: het stimuleren van eigentijdse kunst, het creëren van opportuniteiten om de ontwikkelingen en de kwaliteit van het artistiek tijdsbeeld te bevorderen en dit via kunstopdrachten voor het patrimonium van de 21ste eeuw.

Een e-mail volstaat om een afspraak te maken om een project en de mogelijke aanpak van kunst in opdracht te bespreken. Zowel over de te volgen procedure, het wetgevend kader als over de aanpak voor selectie van kunstenaars kan u advies inwinnen. Vragen om begeleiding door de kunstcel worden gescreend op maatschappelijke relevantie, ambitieniveau van de opdrachtgever, architecturale aanpak, timing en budget. Er wordt gepoogd om alle vragen te honoreren, hetzij rechtstreeks door de artistiek adviseur hetzij onrechtstreeks via een pool van artistiek deskundigen.