Voor kunstenaars

De kunstcel biedt zowel opdrachtgevers, ontwerpers als kunstenaars een omkaderende dienstverlening aan met betrekking tot kunst in opdracht en kunst in de publieke ruimte. Zowel bij opdrachtgevers, ontwerpers als kunstenaars bestaat immers een vraag naar en behoefte aan professionele omkadering en ondersteuning bij kunstopdrachten en dit met het oog op het kunnen waarborgen van de continuïteit van ondersteuning en het maximaliseren van de kwaliteit van de kunstopdracht.

De kunstcel heeft de voorbije jaren veel reguliere projecten begeleid en hierdoor inzage gekregen in het traject dat een kunstopdracht doorloopt. De kunstcel stelt vanuit haar praktijkervaring vast dat in vier fases van het traject van een kunstopdracht professionele artistieke ondersteuning welkom is.

Bij de opstart van een project hebben vooral opdrachtgever en ontwerper nood aan professionele omkadering om goed uit de startblokken te geraken en zowel de inhoud van de kunstopdracht te formuleren als qua artistieke selectieprocedure uit te maken welke stappen het beste genomen worden om tot de keuze van een kunstenaar te komen. De kunstcel werkt in deze fase aan het omkaderen van de opdrachtgever opdat de verbeelding van de kunstenaar zoveel mogelijk ruimte kan krijgen.

Bij de selectie van de juiste kunstenaar in functie van het geformuleerde kader biedt de kunstcel professionele ondersteuning op artistiek vlak. Voor elk project wordt een artistieke selectiecommissie samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de gebruiker, het ontwerpteam en een aantal externe artistiek deskundigen. De kunstcel draagt de artistiek deskundigen voor en bewaakt als lid van de selectiecommissie het selectieproces. De artistiek deskundigen dragen op basis van het profiel voor kunstenaars gedistilleerd uit de opdrachtformulering een brede waaier aan mogelijke kunstenaars aan. Een discussie met alle betrokken actoren leidt tot het voordragen van één of meerdere kunstenaars, die tegen een vergoeding uitgenodigd worden een basisconcept uit te werken.

Na de keuze van een voorstel biedt de kunstcel de kunstenaar ondersteuning bij de uitwerking van het definitief concept, en dit in functie van het onderhandelen van een contract.

Daarna treedt de realisatiefase aan waarbij naargelang van de aard van het kunstproject naast de relatie met de architectuur mogelijk ook professionele omkadering welkom is voor de coördinatie en productie van het artistieke luik. Hier kan de kunstcel bemiddelen tussen opdrachtgever, ontwerper en kunstenaar en/of de kunstenaar helpen in het zoeken naar extra productionele ondersteuning.

Ten slotte geeft de kunstcel ook richtlijnen mee, zowel aan kunstenaars als aan opdrachtgevers, omtrent behoud en beheer en communicatie.