Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Hallemù==:::

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ ©Michiel De Cleene

MP1901 Herbestemming van de voormalige camping Luna tot site voor kleinschalig wonen in Halle

Eind 2019 hebben we vernomen dat de directeur van Woonpunt Zennevallei geen mandaat meer had om verder te gaan met de opdracht. Het project ‘MP1901: Herbestemming van voormalige Camping Luna tot site voor kleinschalig wonen in Halle’ gaat jammer genoeg niet door. De ontwerpers voor deze opdracht werden niet uitgenodigd om een offerte op te maken.

Opdrachtomschrijving

De opdracht betreft de herbestemming van de voormalige camping Luna tot site voor kleinschalig wonen voor sociale huurders. Er werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waarbij een zone voor minstens 18 en maximaal 24 kleinschalige wooneenheden is aangeduid aan de straatkant. De opdracht omvat het ontwerp van deze wooneenheden. Dit vergt aandacht voor het evenwicht tussen privacy en gedeelde functies, voorzieningen en al dan niet publieke (buiten)ruimtes. De vraag naar kleinschalig wonen biedt bovendien de kans om na te denken over flexibele en modulaire woonunits, die op langere termijn verschillende doelgroepen kunnen huisvesten. De beoogde gebruikers zijn immers niet enkel de huidige (kandidaat-)huurders, die baat hebben bij kleinschalig wonen, al dan niet met een zekere vorm van gemeenschappelijkheid, maar tevens de toekomstige gebruikers die de demografische evolutie laat voorzien. Een belangrijke vraag hierbij luidt: hoe kan kleinschalig wonen bijdragen tot het versterken van de huurders en tot hun woonsucces?

Deze ontwerpopgave legt de focus vooral op het bedenken van een specifiek sociaal woonmodel voor kleinschalig wonen in al zijn diversiteit en complexiteit. Er mag bijzondere aandacht uitgaan naar verschuivingen binnen woontypes (modulair bouwen), zoals verschuivingen tussen private en gemeenschappelijke delen en private en gemeenschappelijke woonfuncties. Een invulling in de achterliggende zone is eveneens een mogelijkheid. Daar is, mits de nodige instemmingen op lokaal niveau, eventueel ruimte voor kwaliteitsvolle verplaatsbare constructies voor vijftien gezinnen uit Halle. Riso Vlaams-Brabant zou deze gezinnen desgevallend ondersteunen en ook inzetten op de opleiding van de kinderen. De opdracht betreft niet het ontwerp van deze verplaatsbare constructies. Dit is al gebeurd in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. (https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/publicatie-kleinschalig-wonen-insp...) Het succes van dit eventuele woonproduct hangt evenwel sterk af van de inpassing in het bestaande weefsel en de relatie met het project kleinschalig wonen aan de straatkant. De ontwerpopdracht behelst dan ook de organisatie van de ruimte voor deze eventuele verplaatsbare constructies in relatie tot het voorliggend project kleinschalig wonen. De kwalitatieve invulling van de buitenruimte is eveneens onderdeel van de ontwerpopdracht.

De wisselwerking tussen minstens achttien kleinschalige sociale huurwoningen en de eventuele achterliggende zone voor verplaatsbare constructies kan schaalvoordelen bieden (gemeenschappelijke voorzieningen). Ook op energetisch vlak zijn schaalvoordelen mogelijk. Betaalbaar wonen betekent immers niet alleen een betaalbare huurprijs, maar evenzeer een betaalbare energierekening. Het valt te onderzoeken of het gemeenschappelijk maken van bepaalde functies (bijv. een wasbar) opportuniteiten biedt op energetisch vlak, maar ook om het kleinschalig wonen succesvoller te maken. Er kan ook onderzocht worden of op langere termijn de gebruikers van de verplaatsbare woningen zich zouden kunnen vestigen in de sociale huurwoningen aan de straatzijde. Evenzeer kan onderzocht worden of de verplaatsbare constructies een andere invulling of eindgebruik kunnen krijgen. Indien daartoe beslist wordt op lokaal niveau binnen het doelgroepenbeleid, zouden de eindgebruikers op voorhand bekend kunnen zijn. Dit biedt perspectief op een eventueel participatief proces met de eindgebruikers.

Kunst in opdracht maakt deel uit van het denk- en ontwerpproces van dit project. Een kunstwerk kan de culturele en maatschappelijke context van het project versterken. Het Platform Kunst in Opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media selecteert en begeleidt de kunstenaar(s).

MP1901 Herbestemming van de voormalige camping Luna tot site voor kleinschalig wonen in Halle Woonpunt Zennevallei

Alsembergsesteenweg 134, 1500 Halle

 
Bouwheer

Woonpunt Zennevallei
Molenborre 26/01
1500 Halle
02 363 10 51

 
Contactpersonen

Bouwheer
Woonpunt Zennevallei
E-mail
Tel.: 02 363 10 50

Team Vlaams Bouwmeester
Hedwig Truyts

 
Meter / peter
  • Geert De Neuter (Guerrilla Office Architects)
  • Kunst in opdracht: Nadia Bijl
Gunningswijze

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 
Honorarium

VMSW barema / contract 2006

 
Wedstrijdvergoeding per geselecteerde ontwerper
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper