Projectoproep

Vlaams minister Bart Somers, het Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur lanceren de oproep ‘Leefbuurten’. De oproep is gericht aan de lokale besturen en daagt ze uit een kwaliteitssprong te maken bij de inrichting van de publieke ruimte in woonbuurten. Een Leefbuurt wordt maximaal ingericht vanuit het oogpunt van wandelaars en fietsers, is gezond en aangenaam om in te verblijven, nodigt uit tot ontmoeting en biedt meer ruimte voor ontspanning, groen en water.

Doelstellingen

De oproep ‘Leefbuurten’ heeft tot doel, steden en gemeenten die concrete plannen hebben om een aantal straten of een wijk opnieuw in te richten, te begeleiden met de sterkst mogelijke expertise bij het uitwerken van ontwerpvoorstellen voor de Leefbuurt. De ontwerpopgave gaat dan over een geïntegreerde inrichting, met aandacht voor actieve mobiliteit, ontharding en vergroening en een hoge leef- en omgevingskwaliteit. Aan deze begeleiding koppelen we een leertraject, dat inzichten oplevert voor andere projecten en toekomstig beleid. 

Interessante links:

Welke projecten en wie kan indienen?

Deze oproep is gericht aan lokale besturen die een project voor herinrichting van het publieke domein in een buurt op de agenda hebben staan. Alle steden en gemeenten komen in aanmerking en er wordt bij de selectie gestreefd naar een gevarieerde mix, met diverse types van projecten en lokale besturen van verschillende grootte. We zoeken concrete, geplande projecten die in de meerjarenplanning van het lokale bestuur zijn opgenomen.

We zoeken lokale besturen die zich willen engageren tot een geïntegreerde aanpak van de inrichting en die de drie principes van Leefbuurten onderschrijven: meer leefkwaliteit, inzetten op actieve mobiliteit en meer ruimte voor ontharding en vergroening.

Crisissen zorgen voor enorme uitdagingen, maar ook voor nieuwe inzichten en kansen. Die moeten we nu grijpen en met de nodige portie lef onze publieke ruimte durven hertekenen.Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Welke ondersteuning bieden we aan?

Elk geselecteerd project krijgt voor de projectaanpak en de uitwerking van de projectdefinitie ondersteuning van de projectregisseur Leefbuurten en externe deskundigen mobiliteit, landschap en participatie, wanneer nodig aangevuld met bijkomende expertise op afroep.

Het lokale bestuur wordt door het Team Vlaams Bouwmeester ook begeleid bij de opmaak van de projectdefinitie en de hele selectieprocedure van de ontwerpteams. Een deel van de vergoedingen voor de offertes van de ontwerpteams wordt ook gesubsidieerd.

Selectiecriteria

De selectiecommissie zal projecten selecteren op basis van een aantal ontvankelijkheids- en kwaliteitscriteria, een gewogen selectie maken met een gevarieerde mix aan projecten die representatief zijn en als voorbeeld voor anderen kunnen dienen.

Om ontvankelijk te zijn moet het project gelegen zijn in het Vlaamse Gewest; verwachten we een engagementsverklaring van de gemeente om het dossier – ambtelijk en politiek – goed op te volgen en hiervoor de nodige uitvoeringsbudgetten te voorzien; en mag er nog geen ontwerper zijn aangesteld.

De kwaliteitscriteria voor afweging van de projecten zijn:

 1. De voorbeeldfunctie en het ambitieniveau van het project
 2. Minimaal schaalniveau
 3. Winst voor bewoners (en gebruikers)
 4. Engagement voor realisatie
 5. Geïntegreerde aanpak en koppeling aan andere opgaven
 6. Realiseerbaarheid
 7. Realistische doorlooptijd

Timing en indieningsdatum

Indienen kan, door het formulier in te vullen, tot en met 31 mei 2021. Op 22 maart 2021 voorzien we een webinar met meer informatie over de projectoproep en inspirerende presentaties door de externe deskundigen. De selectie van 5 à 10 projecten gebeurt in de tweede helft van juni 2021.
De timing voor de begeleiding van de projecten is indicatief en projectgebonden:

 • Opmaak van een geïntegreerde projectdefinitie vanaf juli 2021
 • Oproep aan ontwerpteams: vanaf november 2021
 • Ontwerpwedstrijden: vanaf februari 2022
 • Uitwerking schetsontwerp tot finaal uitvoeringsontwerp: vanaf juni 2022
 • Studiedag resultaten en aanbevelingen: maart 2023