Project

De Vlaamse overheid wenst haar rol als publieke opdrachtgever scherp te stellen, door architectuur en infrastructuur in te zetten voor het realiseren van gemaximaliseerde maatschappelijke meerwaarde.
De studieopdracht voor het uitwerken van ruimtelijke strategieën en scenario’s voor de ontwikkeling van een verzamelgebouw op de Ferrarissite, kadert in de zoektocht naar het oprichten van één of meerdere Vlaamse Administratieve Centra (VAC) in Brussel.
Met deze studie wordt een doorgedreven ruimtelijk onderzoek beoogd (kritische analyse en ruimtelijke - financiële scenario’s) naar het potentieel op de site van het huidige Ferrarisgebouw. De Ferrarissite in de Brusselse Noordwijk is eigendom van de Vlaamse overheid, en met de studie naar de herontwikkeling ervan wenst de Vlaamse overheid dan ook haar voorbeeldfunctie als bouwheer alle kracht bij te zetten. De ambitie reikt verder dan het louter realiseren van ambtenarenhuisvesting. Deze studie wil aantonen dat mits de juiste schaal, een goede programma-mix en een goede stedenbouwkundige en architecturale vorm, een nieuw Ferrarisproject als hoog kwalitatief verzamelgebouw financieel haalbaar is en kan zorgen voor een grote meerwaarde voor de Vlaamse overheid, de Brusselse context en de betrokken economische actoren.
De opdracht om de architecturale, stedenbouwkundige en financiële aspecten van de strategische vernieuwingsoperatie van het Ferrarisgebouw te onderzoeken werd gegund aan BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS ism IDEA Consult.

De rol van het Team Vlaams Bouwmeester

Deze opdracht werd uitgeschreven door het departement Bestuurszaken en inhoudelijk en procesmatig vormgegeven door het Team Vlaams Bouwmeester.
Om de mogelijkheden van de vernieuwingsoperatie van de Ferrarissite te exploreren, hebben verschillende instanties (kabinet minister Geert Bourgeois, Agentschap Facilitair Management, Departement Bestuurszaken, Participatiemaatschappij Vlaanderen, Team Vlaams Bouwmeester, Philippe Van Wesenbeeck en Joachim Declerck als externe experten) hun expertise samengebracht in de Stuurgroep Ferraris. De negen stuurgroepvergaderingen werden georganiseerd tussen april en december 2014 in het Atelier Bouwmeester. De stuurgroep werd voorgezeten door Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester.

Resultaat

De finaliteit van de stuurgroep en het onderzoek is het uitzetten van basisprincipes en –keuzes voor de vernieuwingsoperatie van het Ferrarisgebouw, waarbij de winsten voor respectievelijk de Vlaamse overheid, de Stad Brussel en private partijen op elkaar worden afgestemd. Het resultaat van deze studie werd verwerkt in een nota aan de Vlaamse Regering en heeft geleid tot de beslissing van de Vlaamse Regering op 28 | 03 | 2014 om zowel het scenario van renovatie van het Ferrarisgebouw als het voorgesteld herontwikkelingsscenario verder uit te werken.

Ferraris Brussel

De Vlaamse overheid wenst haar rol als publiek opdrachtgever scherp te stellen, door architectuur en infrastructuur in te zetten voor het realiseren van gemaximaliseerde maatschappelijke meerwaarde. Ferraris Brussel als case.

Download

Rapport 'Strategische vernieuwing'