Vormingsreeks Atelier+ rond publieke ruimte

Atelier+ is een nieuw vormingsinitiatief rond publieke ruimte in Vlaanderen. Atelier+ wil lokale besturen ondersteunen in publieke ruimtebeleid. Concreet richt de cursus zich op gemeentelijke ambtenaren in het werkveld van de publieke ruimte. Eind oktober gaat in Oost-Vlaanderen de eerste cyclus van start en vanaf het voorjaar 2011 krijgt Atelier+ een vervolg in de overige Vlaamse provincies.

Publieke ruimte is een erg complexe aangelegenheid en de bevoegdheid is meestal verdeeld over uiteenlopende schepenen en diensten: ruimtelijke ordening, mobiliteit, openbare werken, groenvoorziening. Die versnippering maakt een integrale aanpak niet vanzelfsprekend. In vele Vlaamse gemeenten laat dit zich voelen in de uiteindelijke inrichting van straten, pleinen en groenzones; de directe leefomgeving van de inwoners.

Om lokale overheden te ondersteunen in hun beleid rond publieke ruimte, organiseert Steunpunt Straten en de staf van Atelier Publieke Ruimte de vormingsreeks Atelier+. Het wil op gemeentelijk niveau de basis leggen voor een strategisch publieke ruimte project. Het team Vlaams Bouwmeester maakt deel uit van de staf en verzorgt een gastcollege over goed opdrachtgeverschap.

Ambtenaren die vanuit diverse disciplines (ruimtelijke planning, mobiliteit, groenvoorziening, openbare werken, ...) verantwoordelijkheid dragen voor de publieke ruimte, kunnen daartoe in de vormingsreeks de nodige kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Het opzet van de cursus is erg praktisch: op het einde van de lessenreeks beschikt het gemeentebestuur over een leidraad voor een (her)inrichtingsproject op het eigen grondgebied, de ideale aanloop naar een concrete realisatie.

Inschrijven voor de pilootcyclus in Oost-Vlaanderen kan tot 13 oktober. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen, er snel bij zijn is dus de boodschap. Het volledige programma en het inschrijvingsformulier kunnen worden geraadpleegd op www.steunpuntstraten.be.

Om op de hoogte te blijven van Atelier+ in de overige provincies kan u contact opnemen met het organisatieteam via info@steunpuntstraten.be