PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

©GDI Vlaanderen

©GDI Vlaanderen

Hoeve de Waterkant is een klassiek rundveebedrijf gelegen nabij natuurgebied en wachtbekken Schulensbroek. Veelvuldige overstromingen en vernatting van de gronden bemoeilijken de activiteiten. De initiatiefnemers van dit Pilootproject zijn daarom op zoek naar creatieve oplossingen voor landbouw in waterrijk en natuurgevoelig gebied. De toekomst van het bedrijf verzekeren is daarbij de ambitie. De situatie van deze boerderij is geen alleenstaand geval. Water is vandaag al voor veel landbouwers een uitdaging en in de toekomst zal deze problematiek waarschijnlijk nog toenemen. Het pilootproject gaat de uitdaging aan om na te gaan hoe hoeve de Waterkant via de ontwikkeling van een aangepaste landbouwuitbating kan omgaan met water, eerder dan te moeten vechten tegen een water-‘probleem’. Tegelijk vormt het project gezien de ligging in een natuurrijke omgeving ook een piloot om op zoek te gaan naar innovatieve samenwerkingsvormen tussen landbouw-natuur-water, en naar nieuwe mogelijkheden om onderbenutte bedrijfsgebouwen een waardevolle invulling te geven. Het project vervult hiermee op heel wat vlakken een pilootfunctie.

Het ontwerpwerk dient prioritair te innoveren op vlak van landbouw en water, maar neemt belangrijke randvoorwaarden zoals de code rood in kader van PAS, een geplande uitbreiding van een nabijgelegen bedrijventerrein, en de mogelijkheden om de leegstaande delen van de hoeve een waardevolle invulling te geven, mee. Een belangrijke te beantwoorden vraag voor dit pilootproject is hoe de ‘strijd tegen (water, natuur, bedrijvigheid, …)’ kan omgebogen worden naar een ‘samenwerken met’, en hoe een geheroriënteerde bedrijfsvoering ruimtelijk en functioneel sterker geïntegreerd kan worden in de omgeving en in samenwerking met partners in de streek. Meer concreet willen we via dit project en het ontwerpwerk volgende vragen onderzoeken:

Op het niveau van hoeve de waterkant (microniveau):

 • In welke mate is de landbouwuitbating in de huidige vorm nog mogelijk en wenselijk (aantallen dieren, ruimtelijke verdeling, types gewassen, …), rekening houdend met de bestaande randvoorwaarden? In welke mate is grondenruil  nodig en mogelijk?
 • Welke – innovatieve, maar ook realistische – alternatieven zijn er voor het bedrijf om de problemen die zich stellen rond wateroverlast en natuurnormen om te buigen naar een aangepaste landbouwbedrijfsvoering? 
 • Welke invulling kunnen de gebouwen krijgen, als mogelijk alternatieve, secundaire bron van inkomsten? 
 • Welke combinatie van klassieke en alternatieve uitbating met nieuwe invulling van de bedrijfsgebouwen leidt tot een optimaal scenario dat innovatief is, landschappelijk geïntegreerd en economisch rendabel?

Op niveau van de ruime omgeving (mesoniveau):

 • Hoe kan de bedrijfsreconversie ook een meerwaarde betekenen voor de ruime omgeving van de hoeve?
 • Welke nieuwe samenwerkingsvormen zijn mogelijk tussen landbouw-water-natuur en eventueel andere partners in de omgeving?

Op niveau van Vlaanderen / maatschappelijke relevantie (macroniveau)

 • Welke knelpunten zijn er vanuit het pilootproject te formuleren m.b.t. huidige regelgeving en beleid?
 • Hoe kunnen oplossingsrichtingen voor het pilootproject doorvertaald worden naar andere landbouwbedrijven?

Zowel een realistische en innovatief scenario voor reconversie van de hoeve (o.v.v. een masterplan en roadmap) –  verenigbaar met de kwaliteiten en capaciteiten van de initiatiefnemer –  als de weg ernaartoe, zullen belangrijke resultaten van dit pilootproject zijn. De ambitie is om de gebruikte methodiek en leerpunten vanuit het pilootproject te kunnen doorvertalen naar bedrijven in een gelijkaardige situatie.

Gewenste deskundigheid ontwerpteam

Via ontwerpend onderzoek en participatief overleg (o.v.v. ontwerpworkshops) in nauwe samenspraak met de projectregisseur zullen ontwikkelingsrichtingen voor het bedrijf verder uitgewerkt en afgetoetst worden met betrokkenen en deskundigen. Het pilootproject voor Hoeve de Waterkant is hiervoor op zoek naar een ontwerpteam dat vernieuwende ideeën kan aanreiken voor de hoeve, met oog voor landschappelijke integratie en financiële haalbaarheid. 

De teamleden moeten in staat zijn om scenario’s voor de hoeve op een duidelijke wijze te visualiseren en inzichten vanuit ontwerpworkshops hierin op te nemen. Het ontwerpteam moet ook in staat zijn om betrokkenen en deskundigen aan te zetten een constructieve rol op te nemen in het ontwerpproces. 

Er is in het projectteam minstens nood aan kennis rond 

 • integraal waterbeheer, watertechniek, mogelijkheden voor wateropvang in landbouwgebied 
 • mogelijkheden voor samenwerking tussen landbouw-natuur  
 • landbouweconomie, om de consequenties van een omvorming van (locaties van) activiteiten die uit het ontwerpend onderzoek voortkomen financieel duidelijk en op regelmatige basis in beeld te brengen.

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant Veekwekerij Hoeve De Waterkant

Studieopdracht voor de opmaak van een innovatief masterplan-reconversieplan met bijhorende financieel-juridische haalbaarheid en roadmap voor Hoeve De Waterkant. 

kandidatuurstelling

online interesseverklaring

PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

LIGGING

Vroentestraat, Herk-de-Stad

OPDRACHTGEVER

ILVO

VERGOEDING

€30.250 inclusief BTW 
Een eventuele vervolgopdracht is afhankelijk van een goed verloop van de opdracht, het benodigde budget (te bepalen binnen voorliggende opdracht), en de overeenkomsten met de initiatiefnemer en zijn eventuele partners.

INDICATIEVE TIMING

Aankondiging kandidaatstelling:
9 september 2015

Deadline kandidaatstelling:
12 oktober2015

Selectiedatum kandidaten:
20 oktober 2015

Deadline offerte:
13 november 2015 

Gunning:
december 2015 

Uitvoering opdracht:
voorjaar 2016

CONTACT

Elke Vanempten, algemene coördinatie PPPL

Kirsten Bomans, projectregisseur Pilootproject Hoeve De Waterkant

download

Bundel oproep naar ontwerpteams
cover bundel oproep ontwerpteams