PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

©GDI Vlaanderen

©GDI Vlaanderen

Het Pilootproject Landbouwpark Tuinen van Stene wordt één van de belangrijkste nieuwe publieke ruimtes van Oostende. De ambitie van de stad Oostende voor dit park is groot. Met het landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ wil de stad Oostende een nieuw soort ‘landschapspark’ en een nieuwe publieke cultuur ontwikkelen. Dit innovatieve park van de 21ste eeuw incorporeert landbouw, vormt een onderdeel van het Groen Lint, en is zowel voor de Oostendenaar als de vele toeristen, eigenaars en gebruikers aantrekkelijk. Het landbouwpark zoekt in zijn ontwerp een synergie tussen klassieke parkfuncties (landschapsopbouw, natuurontwikkeling- en beheer, landschapsbeleving, recreatie, waterberging en –gebruik, …), nieuwe vormen van stadslandbouw (laboratorium van innovatieve landbouw, stad en landbouw dichter bij elkaar brengen, landbouweducatie, …) en een ruimtelijke en maatschappelijke integratie in de omgeving. De hoge ambitie voor het landbouwpark ‘Tuinen van Stene’, de veelheid aan functies, de relatief beperkte oppervlakte en de randstedelijke context vragen om een omvattend en slim ontwerp waarbij actief op zoek gegaan wordt naar win-wins.

De eerste stap (vast gedeelte) is het opstellen van een een doordachte ontwikkelingsstrategie. Deze strategie koppelt de visie op het gebied aan de nodige acties voor realisatie van het innovatief concept. Deze eerste stap bestaat uit de opmaak van:

  1. een ontwikkelingskader: Via ontwerpend onderzoek wordt een visie ontwikkeld op de betekenis van het landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ als park van de 21ste eeuw. Het team ontwerpt een innovatief conceptueel kader dat een geïntegreerd antwoord biedt op de verschillende ambities van de stad Oostende (onderdeel groen lint – landschapsopbouw – laboratorium voor stadslandbouwinitiatieven – landschapsbeleving, recreatie en landbouweducatie – ruimtelijke en maatschappelijke inpassing). Dit conceptueel kader doet uitspraken over het soort stadslandbouw(initiatieven), recreatie, beleving, waterberging/gebruik, natuur, landschap, … en de randvoorwaarden vanuit fysisch gegeven, natuur, landschap, erfgoed, economische rendabiliteit, ... De uitdaging ligt in het ontwikkelen van een innovatief, inspirerend ontwikkelingskader dat enerzijds haalbaar is op lokale schaal en anderzijds een voorbeeld en piloot kan zijn voor gelijkaardige opgaven elders in Vlaanderen. Voldoende realistisch zijn en het nodige draagvlak creëren om op korte termijn een aantal concrete acties uit te voeren behoort tot de doelstellingen. Dit ontwikkelingskader start niet van nul maar vertrekt van het reeds voorbereidend studiewerk in het Masterplan Groen Lint (filosofie en bouwstenen), het Atelier Groen Lint en het voortraject van overleg met de begeleidingsgroep en de eigenaars/gebruikers.
  2. een actieprogramma: Het Pilootproject landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ moet niet alleen uitblinken door zijn innovatief ontwerp, maar ook door een vooruitstrevende aanpak naar realisatie. Dit kan gaan om de inzet van bepaalde instrumenten, samenwerkingsvormen, financiële ondersteuning voor bedrijfsomschakeling/evenementen/bottom-up initiatieven, een specifieke gefaseerde aanleg van de terreinen, toepassing van specifieke beheersvormen, … Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan mogelijke ‘quickwins’ die op heel korte termijn kunnen worden gerealiseerd, én aan de ontwikkeling van het landbouwpark op lange termijn in constructieve samenwerking met de huidige eigenaars, gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen.

Deze producten worden opgemaakt binnen een participatief en cocreatief ontwerpproces. Van het ontwerpteam wordt verwacht dat zij voor hun ontwerpopdracht in samenspraak met de projectregisseurs een participatief en cocreatief traject opzetten met een brede groep van actoren (o.a. landbouwers en eigenaars binnen de site, omwonenden, bewoners van Stene, ruimere landbouwsector, projectgroep, kwaliteitskamer, …) en hiervoor de nodige methodieken ontwikkelen. Deze actoren worden niet alleen bevraagd, maar actief betrokken in het ontwerpproces.

De tweede stap (voorwaardelijk gedeelte) omvat de uitvoering van bepaalde acties uit het actieprogramma waaronder de opmaak van een inrichtingsplan; het studiewerk en de realisatie van (delen van) het inrichtingsplan (gedetailleerd (detail)ontwerp, opmaak vergunningsdossier, opmaak bestek, kwaliteitsbewaking en supervisie werken,…); en/of eventuele andere opdrachten.

Onder een inrichtingsplan wordt de concrete vertaling van het ontwikkelingskader voor de inrichting van de gronden binnen het Landbouwpark Tuinen van Stene verstaan: het inrichtingsplan geeft aan hoe de toegankelijkheid (recreatief en functioneel) binnen het gebied wordt georganiseerd en ingericht, welke ingrepen op vlak van waterhuishouding (berging en gebruik) moeten gebeuren, welke (educatieve) elementen voor de beleving van het landbouwpark gewenst zijn, hoe de stadslandbouwinitiatieven zich kunnen ontwikkelen, … Het inrichtingsplan tekent deze elementen concreet uit tot op voorontwerpniveau zodat een snelle doorvertaling mogelijk is naar haalbare vergunningsaanvragen, bestekken en uitvoering. De uitdaging van het ontwerp is om met zo weinig mogelijk ingrepen zoveel mogelijk ambities te vervullen waarbij de multifunctionaliteit van de inrichtingen maximaal rendeert; de inrichtingen beheervriendelijk zijn; wordt uitgegaan van de aanwezige sterktes van open landschap, natuur, rust; rekening wordt gehouden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen; …

Gewenste deskundigheid ontwerpteam

Het opstellen van een ontwikkelingskader, actieprogramma en inrichtingsplan voor het Pilootproject Productief Landschap Landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ is een ontwerpvraagstuk. Voor deze opdracht zijn we op zoek naar een team van ontwerpers dat een antwoord kan bieden op de ambities van de stad Oostende en dat ervaring kan aantonen met:

  • Landschapsontwerp van duurzame, stedelijke groenruimtes;
  • (Stads)landbouw;
  • Stedenbouwkundig ontwerp van complexe randstedelijke opgaven (met bijvoorbeeld waterhuishouding, natuur, recreatie, beleving, educatie, wonen, handel, horeca, …);
  • Inrichting en uitvoering van publieke groenruimtes en landschappen;
  • Participatieve procesvoering en cocreatieve ontwerpmethodieken.

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene Stadsbestuur Oostende

De opmaak van een ontwikkelingskader met actieprogramma (vast gedeelte) voor het Landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ in Oostende, met eventuele vervolgopdrachten voor de opmaak van het inrichtingsplan, extra studiewerk, en de realisatie van (delen van) het inrichtingsplan (voorwaardelijk gedeelte).

Kandidatuurstelling

e-notification
e-tendering

selectieleidraad project Oostende

Selectieleidraad Oostende

PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking via opdrachtencentrale

LIGGING

8400 Oostende, site gelegen tussen Torhoutsesteenweg – Rosmolenstraat – Steensedijk – Stenedorpstraat – Schorredijk

OPDRACHTENCENTRALE

Team Vlaams Bouwmeester voor Stad Oostende

INDICATIEF UITVOERINGSBUDGET

2.000.000 euro (inclusief vergoeding en BTW)

VERGOEDING

VAST GEDEELTE : max. €30.250. (incl BTW) voor opmaak ontwikkelingskader met actieprogramma

VOORWAARDELIJK GEDEELTE : max € 200.000 (incl. BTW) voor opmaak inrichtingsplan, studiewerk en opvolging van de realisatie van het inrichtingsplan (gedetailleerd (detail)ontwerp, opmaak vergunningsdossier, opmaak bestek, kwaliteitsbewaking en supervisie werken, … )

INDICATIEVE TIMING

Aankondiging kandidaatstelling:
9 september 2015

Deadline kandidaatstelling:
12 oktober 2015

Selectiedatum kandidaten:
20 oktober2015

Publicatie bestek:
23 oktober 2015

Deadline offerte:
20 november 2015

Toewijzing opdracht aan de ontwerpers:
december 2015/januari 2016

Looptijd vast gedeelte:
voorjaar 2016

Looptijd voorwaardelijk gedeelte:
najaar 2016 – december 2019

Ingebruikname van eerste realisaties:
mei 2018

Elke Vanempten, algemene coördinatie PPPL

Lode TangheMarjolijn Claeys, projectregisseurs Pilootproject Landbouwpark Tuinen van Stene,

download

Bundel oproep naar ontwerpteams
cover bundel oproep ontwerpteams