PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

PPPL2 - Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke - ©Tim Van de Velde

©GDI Vlaanderen

©GDI Vlaanderen

Onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor land- en tuinbouw Inagro en de provincie West-Vlaanderen beslisten samen een innovatieve serre op het dak van de REO veiling langs de Roeselaarse ring op te richten. Deze dakserre wordt een baken voor de stad en het visitekaartje voor de sector.

De verwerving van brownfieldsite Vuylsteke opende heel wat opportuniteiten voor de REO Veiling in Roeselare. Met de sanering van het gebied en de bouw van een kistenloods werden recent de eerste stappen gezet voor de uitbouw van een zogenaamde ‘Green-hub’ waar industrie, distributie, landbouw, energietoelevering en onderzoek elkaar ontmoeten. Op het dak van deze nieuwe logistieke loods plant Inagro nu de bouw van een professionele serre met onderzoeksdoeleinden.

Glastuinbouw evolueert meer en meer naar grondloze teelt. In de nieuwe serre die ongeveer 8.000 m² groot zal zijn, zal onderzoek verricht worden naar nieuwe energie- en ruimtebesparende teeltsystemen voor zowel blad- als vruchtgroenten. Met het project van de dakserre koppelt Inagro de nood aan nieuwe en aangepaste infrastructuur voor het onderzoek naar grondloze teelt aan een aantal andere belangrijke maatschappelijke tendensen. Intensief ruimtegebruik, duurzaam energie- en watergebruik, en een geïntegreerd onderzoek naar de verdere verduurzaming van de glastuinbouw staan daarbij voorop. Landbouw en industrie hoeven immers niet enkel concurrenten van schaarse grond te zijn. Er is bewust gekozen voor efficiënt ruimtegebruik (dakserre), zodat dit pilootproject eveneens een trendbreuk kan realiseren door stadslandbouw te professionaliseren.

De zichtbaarheid van de locatie aan de ring rond Roeselare en de hoge bezoekfrequentie van de veilingactiviteiten vragen daarenboven om een ontwikkeling met architectonische meerwaarde. De nieuwe dakserre wordt behalve baken voor de stad immers ook het visitekaartje voor de sector: de nodige faciliteiten voor demonstraties aan de telers worden voorzien, toeleveringsbedrijven krijgen er de kans om hun innovaties te tonen, er wordt ruimte voorzien voor opleiding en educatie. De serre wordt zo behalve onderzoekscentrum ook een ontmoetingscentrum voor het brede publiek, de telers en onderzoekers.

Het project bestaat uit 3 onderscheiden opgaves, die als geheel een integrale en multidisciplinaire ontwerp-/projectaanpak vergen:

  • ontwerp en bouw van een onderzoeksserre op het dak van de REO-loods 
  • site Vuylsteke
  • ontwerp en bouw van een gevelserre
  • ontwerp en bouw van bijhorende onthaalruimtes

De opdracht zal aanbesteed worden als ontwerpenwedstrijd waarbij teams zich in een eerste selectiefase kandidaat kunnen stellen. In de tweede fase wordt o.b.v. een bestek een ontwerpvoorstel uitgewerkt door geselecteerde teams.

De opdracht is uitdrukkelijk gericht op realisatie. Een door de wedstrijdjury gekozen laureaat ontwerper zal door de aanbestedende overheid de opdracht van diensten (dienstenopdracht) toegewezen krijgen voor het uitvoeringsontwerp met aanbestedingsbestekken, de gehele, multidisciplinaire uitvoeringscoördinatie en het uitvoeringstoezicht op de deelopdrachten van uitvoering van het “Project dakserre Inagro”, binnen de hiervoor gestelde budgetten. Deze toewijzing gebeurt na het voeren van de hiertoe voorziene onderhandelingsprocedure.

Gewenste deskundigheid ontwerpteam

Om te komen tot een intelligent en ambitieus ontwerp, waarin zowel de technische performantie van de onderzoekdakserre als de ruimtelijke, typologische en architecturale mogelijkheden van het programma en de site maximaal worden benut, gaan we voor dit pilootproject op zoek naar een multidisciplinair team. Een sterke interactie tussen architect/ontwerper en technicus moet zich vertalen in een geïntegreerd, samenhangend en kwalitatief geheel. De omschreven opdracht is multidisciplinair en vereist minstens competentie en beroepservaring in de volgende disciplines en hun specifieke aspecten:

  • Serrebouw: kennis en ervaring met het ontwerp en de bouw van serres, onderzoeksserres en/of dakserres (en hun uitrusting);
  • Technische installaties voor serreteelt: beregening, grondloze teelt, verwarming, scherming, klimaatregeling en automatisatie;
  • Architectuur van (utilitaire) gebouwen, binnen- en buiteninrichting, conceptueel en uitvoerend: functioneel, exploitatievriendelijk, integraal toegankelijk, technisch kwalitatief uitgerust, integrale vormgeving, ruimtelijke inpassing;
  • Bouwtechnieken: stabiliteitsontwerp, duurzaam bouwen (conceptie, materiaalgebruik en energiehuishouding), binnenklimaattechnieken (incl onderzoeksinstallaties), ICT, elektriciteit en sanitair;
  • Integrale projectaanpak: kennis en ervaring met multidisciplinaire projectcoördinatie, met coördinatie en toezicht van ontwerpuitvoeringen. - Ervaring openbare aanbesteding.

PPPL2 - Roeselare - Professionele stadslandbouw REO Reo-veiling site Vuylsteke

De volledige studieopdracht voor de opmaak, in functie van uitvoering, van een ontwerp voor een innovatieve dakserre, bestaande uit een onderzoeksdakserre, een gevelserre en onthaalruimtes via een ontwerpenwedstrijd.  

kandidatuurstelling

Zoals beschreven in het selectiebestek

PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking  

LIGGING

REO Veiling – site Vuylsteke (dak van het gebouw), Oostnieuwkerksesteenweg 116 te Roeselare, tussen de Rijksweg R32, de Diksmuidsesteenweg en de Oostnieuwkerksesteenweg

OPDRACHTGEVER

Inagro vzw (aanbestedende overheid) met partner REO Veiling

UITVOERINGSBUDGET

8.000.000 euro (inclusief alle erelonen en inclusief BTW)

VERGOEDING

€10.000 inclusief BTW per geselecteerde kandidaat (3 à 4 in totaal) voor opmaak wedstrijdontwerp

HONORARIUM

tussen 5,5 en 7% van de bouwkost

TIMING

Aankondiging kandidaatstelling:
9 september 2015

Deadline kandidaatstelling:
12 oktober 2015

Selectiedatum kandidaten:
20 oktober 2015

Briefing geselecteerde kandidaten:
27 oktober 2015

Deadline offerte:
15 januari 2016 

Gunning:
voorjaar 2016

Ingebruikname van eerste realisaties:
april 2018

CONTACTPERSONEN

Elke Vanempten, algemene coördinatie PPPL

Filip Buyse, projectregisseur Pilootproject Dakserre REO

download

Bundel oproep naar ontwerpteams
cover bundel oproep ontwerpteams