Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3709 Administratief Centrum Heist-op-den-Berg

OO3709_site_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©Tim van De Velde

OO3709_Luchtfoto_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©GDI-Vlaanderen

OO3709_Luchtfoto_Administratief Centrum Heist-op-den-Berg ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Heist-op-den-Berg, een plattelandsgemeente met een kleinstedelijke kern in ontwikkeling, is met haar net geen 43.000 inwoners de derde grootste gemeente van de provincie Antwerpen. Het potentieel en de uitdagingen van de gemeente inzake verdichting, strategische kwalitatieve ontwikkelingen en het uitbouwen van haar kern in dialoog met haar landelijk karakter zijn groot. De gemeente en haar inwoners hechten veel belang aan de eigenheid en het karakter van het ruimtelijk weefsel.

Onlangs werden gemeente en OCMW één organisatie, met een nieuwe organisatiestructuur en een nieuw dienstverleningsconcept. Voortaan moet de administratie professioneel kunnen samenwerken volgens de noden van het ‘nieuwe’ werken. De burger moet het nieuw administratief centrum ervaren als een dynamische en kwalitatieve omgeving die uiting en vormgeeft aan de visie van de gemeente. Tevens ligt de uitdaging in de integratie van complementaire dienstverlening of functies, die deze plek verder kunnen opladen. De gemeente wenst deze structuur en dit nieuwe concept vertaald te zien in een strategisch voorbeeldproject, dat uiting kan geven aan een centrale en klantgerichte dienstverlening.

Vanuit een eerder opgemaakt masterplan voor het centrum werd de ‘site OCMW’, gelegen in het bouwblok Molenstraat – Keverstraat – Vlinderstraat – Oude Liersebaan, naar voor geschoven als een geschikte plek. Deze locatie is namelijk, net als andere dynamische centrumpolen  –  zoals het Cultuurcentrum (met cultuurplein en bibliotheek), de bergsite en de stationsomgeving – gelegen op de ruggengraat van het kleinstedelijk gebied, en wel op het centrale scharnierpunt. Zowel het station als het centrum liggen op wandel- of fietsafstand. Een hedendaagse benadering van parkeer- en mobiliteitsaspecten voor de site, waarin vandaag ook een randparking is gesitueerd, en dit in relatie tot de ruimere omgeving, is een belangrijk aandachtspunt.

De site wordt gekenmerkt door enkele historisch waardevolle panden en een leeg, te ontwikkelen binnengebied. De uitdaging is hierin gelegen, de locatie op te tillen door een stedenbouwkundig en architecturaal concept uit te werken dat kansen biedt om het bestaande karakter vlekkeloos te verweven met een hedendaags ontwikkelingsinitiatief. Vanuit het bestaande masterplan werd hiervoor een campusconcept naar voor geschoven. Dit model werd gekozen om de bestaande historische basiselementen in hun waarde te erkennen en nieuwe elementen te voorzien die voldoende kunnen inspelen op de ruimtebehoefte. Tevens dient aandacht uit te gaan naar de landschappelijke inpassing en connectie met de omgeving, waarbij beleving en doorwaadbaarheid het uitgangspunt vormen.

De gemeente wenst een ontwikkelingsstrategie te laten uitwerken voor deze site in relatie tot zijn ruime omgeving. Deze ontwikkelingsstrategie behelst een haalbaarheidsstudie, een financieel plan en een visie op het participatieve proces.

De haalbaarheidsstudie geeft duidelijk aan of de voorziene locatie ruimtelijk geschikt en groot genoeg is voor het nieuwe project. Aan de hand van ontwerpend onderzoek en verschillende ruimtelijke scenario’s motiveert de haalbaarheidsstudie welke inplantingen, volumes en open ruimte er kunnen worden gerealiseerd en welke overwegingen en randvoorwaarden daarbij een rol spelen. Voor de bebouwing worden, naast het volume, eveneens reeds aanzetten geformuleerd voor de latere architecturale uitwerking van gebouwen. Het ontwerpteam moet in staat zijn om architecturale kwaliteit te omschrijven in termen van randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling(en). De haalbaarheidsstudie geeft tevens inzicht in de mogelijkheden van efficiënte fasering van de realisatie, rekening houdend met een organisatie en dienstverlening in werking, en verfijnt het programma van diensten dat hierin zijn plaats moet vinden. Ze benadert de potentie van de site in relatie tot zijn ruime omgeving en onderzoekt, zowel ruimtelijk als financieel, het betrekken van eventuele externe partners (werkwinkel, sociaal verhuurkantoor…) of de mogelijke integratie van de gemeentelijke bibliotheek (vandaag gelegen aan de site Cultureel Centrum). In de haalbaarheidsstudie worden de kansen en bedreigingen voor het project in kaart gebracht. Het bestuur wenst een functioneel totaalprogramma dat optimaal en efficiënt gebruik maakt van de site. Op basis van de verworven inzichten uit deze studie moet het bestuur een concrete en haalbare architectuuropdracht kunnen formuleren voor een nieuw AC.

Het financieel plan schept transparantie over de financiële haalbaarheid van dit project. Dit plan onderzoekt de mogelijkheden van de gemeentelijke eigendommen die in aanmerking kunnen komen voor de noodzakelijke cashflow, maar ook eventuele andere samenwerkingsvormen (cofinanciering). Mogelijke scenario’s en faseringen worden onderzocht.

Het participatieproces met de verschillende betrokken actoren moet ervoor zorgen dat de toekomstplannen ook werkelijk door hen gedragen en toegeëigend worden.

Selectiecriteria

 1. de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht
 2. de vakbekwaamheid
 3. de relevante ervaring

Gunningscriteria

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en van het ontwerpend onderzoek, afgetoetst aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:
  1.1    in een ruim maatschappelijk kader.
  1.2    meer functioneel toegepast op de eisen van de gebruiker
 2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
 3. de aanpak van duurzaamheid (de mate waarin de gekozen ingrepen bijdragen aan een efficiënt en toekomstgericht gebruik van de beschikbare ruimte)
 4. de samenstelling en deskundigheid van het ontwerpteam
 5. de raming van de projectkost en de samenwerkingsvormen

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt vastgesteld: 4 / 2 / 2 / 1 / 1.
Het gewicht van de subcriteria is 1.

 

Heist-op-den-Berg OO3709

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsstrategie voor de realisatie van een administratief centrum te Heist-op-den-Berg.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • GRUE, VELD
 • 2DVW ARCHITECTEN
 • Atelier Starzak Strebicki, Carton123 architecten
 • OYO architects, PT ARCHITECTEN
Locatie bouwplaats

Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg

Timing project
 • Selectievergadering: 2 mei 2019
 • Indienen: 4 okt 2019
 • Jury: 16 okt 2019
Bouwheer

Gemeentebestuur Heist-op-den-berg

Contactpersoon Bouwheer

Liesbeth Lambarts en Serafien Wouters

Contactpersoon TVB

Jouri De Pelecijn

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Honorarium

80 000 excl. btw voor de ontwikkelingsstrategie, haalbaarheidsstudie, ontwerpend onderzoek, financieel plan en participatieproces.

Vergoeding ontwerpers

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten
Selectiebeslissing