Projectomschrijving

De gemeente Zwijndrecht bezit een terrein van ruim 8 ha in de kern van de gemeente. In dit binnengebied zijn de bibliotheek, het administratief centrum en de sporthal gelegen, met daarnaast nog parkeerplaatsen en een parkgebied. De zone is afgeboord met woningen en grenst aan het kernwinkelgebied van de gemeente.

Het bestuur wil de maatschappelijke functie van dit gebied opwaarderen, het aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat meer mensen er dagelijks gebruik van maken. Hiertoe wil men de doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers verhogen en duurzame speel- en sportterreinen voorzien. Er wordt ook hoog ingezet op de landschappelijke en natuurlijke potenties van het terrein, zodat bewoners hier tot rust kunnen komen in een sterk verstedelijkte gemeente.

Voor het projectgebied is een participatietraject doorlopen om een draagvlak te vinden bij de omwonenden en gebruikers. Het resultaat daarvan dient als uitgangspunt te worden genomen voor deze studieopdracht.

Ondertussen is het bestaande BPA in herziening gesteld en werd een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een nieuw RUP. Het is de bedoeling dat de resultaten van deze studieopdracht in het RUP een wettelijke verankering krijgen.

In eerste instantie wil de gemeente Zwijndrecht een masterplan laten opmaken voor het projectgebied. Daarbij dient het vooropgestelde programma tot één geïntegreerde visie te worden gesmeed. Een inplantings- en volumestudie voor de bebouwing maakt daar deel van uit.

In tweede instantie wil het gemeentebestuur een landschapsontwerp laten opmaken voor het gehele gebied, inclusief het ontwerp van speelterrein, sportterreinen... Het bestuur is dus op zoek naar een multidisciplinair team met competenties op het vlak van speelterreinen, sportterreinen, voetgangers- en fietsersmobiliteit, parkeervoorzieningen, natuurontwikkeling, waterhuishouding, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening.

Na de oplevering van het masterplan en het landschapsontwerp kan de opdrachtgever beslissen om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering te gunnen aan het ontwerpteam. De opdrachtgever is daartoe niet verplicht; hij kan ook beslissen om de betreffende vervolgopdrachten mits inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan met de taak van kwaliteitssupervisor worden belast.

Zwijndrecht OO3507

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en landschapsontwerp voor de omgeving Binnenplein te Zwijndrecht.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Atelier Arne Deruyter, BRUT
  • CLUSTER landschap en stedenbouw
  • Flux landscape architecture, Posad
  • OTO landscape architecture
Locatie bouwplaats

Binnenplein, 2070 Zwijndrecht

Timing project
  • Selectievergadering: 20 mrt 2019
  • Jury: 17 okt 2019
Bouwheer

Gemeentebestuur Zwijndrecht

Contactpersoon Bouwheer

Mylène Leysens

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Extern jurylid

Annelies De Nijs

Honorarium

€70.000 € opmaak masterplan en landschapsontwerp

Vergoeding ontwerpers

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 weerhouden kandidaten

Downloads

Lijst_kandidaten
Selectiebeslissing