OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3106 Masterplan de Leet Ieper ©Michiel De Cleene

OO3105_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO3105_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Voor de geplande stadsvernieuwing van de omgeving van de Leet wordt een opdracht tot opmaak van een masterplan/beeldkwaliteitsplan uitgeschreven. Deze opdracht beoogt een samenhangende visie over de verschillende elementen die de kwaliteit van de publieke ruimte bepalen.

Deze stadsvernieuwing focust op de herinrichting van de omgeving van de Leet tot een modern (groen) hart van de stad en sluit daarbij aan op de Grote Markt die op vandaag het stenen hart van de historische stadskern vormt.

 De projectsite de Leet en omgeving situeert zich in de historische stadskern van Ieper. Deze site is van onschatbare historische waarde. Ieper was in oorsprong een landbouwgemeenschap ontstaan langs de boorden van de Ieperlee: het projectgebied vormt de bakermat van de stad die terug gaat tot de 10e eeuw na Christus.

Ieper heeft zijn positie als Vlaams cultureel erfgoed verworven: Ieper als één van de grootste (wereld)steden in de Middeleeuwen wordt op deze site weerspiegeld. Ook de herinnering aan ‘De Groote Oorlog’ WO I 14-18 zet Ieper voluit op de kaart. De site is van groot belang voor de stad Ieper maar zijn historische uniciteit overstijgt dit lokale niveau.

Door deze centrale ligging is het van belang dat deze site optimaal benut en ontsloten wordt voor de bewoners en  bezoekers. De relatie met stedelijke voorzieningen en functies, het mobiliteitsgebeuren, groenruimtes ,… moet diepgaand benaderd worden. De positie en het functioneren van de projectsite binnen de stedelijke omgeving verdient de nodige aandacht.

De site kampt met een aantal knelpunten:

 • Overbelasting van de site door mobiliteitsproblematiek.
 • Ruimtelijke versnippering
 • Ontkenning van de plaats als ‘bakermat’ van de stad.
 • Ongedefinieerde publieke ruimtes.
 • Ontbreken van ruimtelijke kwaliteit van de publieke ruimte.
 • Grote oppervlakte versteende ruimte.
 • Miskennen van open pleinfunctie
 • Miskennen van mogelijke aangename woonfunctie

De complexiteit van voorliggende opdracht wordt ingegeven door een veelheid aan factoren: unieke historische locatie met hoog potentieel, de vraag voor een fijnbesnaarde aanpak die anderzijds ook drastische keuzes durft uitspreken,  aandacht en respect voor de waardevolle erfgoedomgeving, een aanleg met optimale inzet voor de bewoner en bezoeker, een hedendaags ruimtegebruik, het ruimtelijk en functioneel connecteren met de aanwezige stedelijke omgeving, drager van stedelijke voorzieningen, antwoord geven op het mobiliteitsvraagstuk, hoog  ambitieniveau dat inspeelt op klimaatverandering en duurzaamheid in al zijn facetten.

De opdracht getuigt van een hoge moeilijkheidsgraad en vereist een integrale multidisciplinaire aanpak binnen één ontwerpteam waar een sterke deskundigheid in verschillende disciplines aanwezig is: de omgang met het unieke erfgoed, met respect voor de hoge historische waarde, aanleg die inspeelt op klimaatverandering, modern nieuw groen hart van de stad.

De stad Ieper stelt volgende uitgangspunten voorop voor dit project:

 • Ruimte voor historiek
 • Ruimte voor herinnering
 • Ruimte voor ontmoeting
 • Ruimte voor bereikbaarheid en ontsluiting
 • Ruimte voor groen
 • Nieuwe stedelijkheid
 • Ruimte voor water
 • Ruimte voor eigentijdsheid en vernieuwing
 • Ruimte voor duurzaamheid
 • Vernieuwend karakter
 • Duurzaamheid binnen een uniek historisch kader
 • Klimaatadaptatie
 • Participatie als onderdeel van een duurzame aanpak

 Deze opdracht situeert zich op het raakvlak van stedenbouw en architectuur en vereist affiniteit met de organisatie van ruimtelijke ontwikkelingen binnen beschermde dorpszichten en de herwaardering van historisch erfgoed. Dit masterplan speelt een sleutelrol in een proces waarin verschillende betrokkenen participeren. Van het ontwerpteam wordt -behalve ontwerpkwaliteiten- dan ook een procesmatige aanpak verwacht zodat het project binnen een participatief traject kan evolueren.

Na de oplevering van het voorontwerp inrichtingsplan zal het ontwerpteam de stad op afroep adviseren tijdens de uitvoeringswerken. De opsteller van masterplan/ beeldkwaliteitsplan en voorontwerp inrichtingsplan zal met de taak van supervisor belast worden.

ieper OO3106

Volledige studieopdracht voor opmaak van een masterplan/beeldkwaliteitsplan met voorontwerp inrichtingsplan voor ‘ stadsvernieuwing de Leet en omgeving’ te Ieper.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Bureau B+B Stedebouw en landschapsarchitectuur bv, SumProject architecture & engineering
 • Bressers Architecten bv, Maxwan architects + urbanists
 • BRUT, LAND landschapsarchitecten, Origin Architecture & Engineering
 • MAARCH
Locatie bouwplaats

Vandepeereboomplein, 8900 ieper
De Leet en omgeving

Timing project
 • Selectievergadering: 5 apr 2016
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 sep 2016
Bouwheer

Stadsbestuur Ieper

Contactpersoon TVB

Stijn De Vleeschouwer

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Honorarium

€60.000 (excl.btw) opmaak van het masterplan/beeldkwaliteitsplan / €25.000 (excl. btw) opmaak van het voorontwerp inrichtingsplan (bovenbouw)

Vergoeding ontwerpers

€7.500 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

kandidaten_3106.pdf
3106_selectiebeslissing.pdf