OO2601_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2601_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2601_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2601_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2601_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2601_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2601_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2601_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2601_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2601_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2601_luchtfoto

OO2601_luchtfoto

Projectomschrijving

Zware stormen vormen één van de belangrijkste natuurlijke bedreigingen in de Noordzeeregio. Om de Vlaamse kust te beschermen tegen zware stormvloeden werd door de afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust het Masterplan Kustveiligheid uitgewerkt. Het werd door de Vlaamse regering goedgekeurd op 10 juni 2011.  De nadruk van dit Masterplan ligt op de eerste plaats op het realiseren van de beschermingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om de kustveiligheid te blijven verzekeren. Daarbij gaat er ook grote aandacht naar de klimaatswijzigingen: de verwachte zeespiegelrijzing tot in het jaar 2050 wordt in rekening gebracht. De maatregelen van het Masterplan Kustveiligheid bieden minimaal bescherming tegen een stormvloed met een terugkeerperiode van 1.000 jaar (de zgn. 1000-jarige storm). Daarnaast wordt ook bijkomend nagegaan uit oogpunt kosten/baten of er nog een significant restrisico is op materiële schade en slachtoffers. Uit dit Masterplan blijkt dat Middelkerke tot een van de zwakste zones behoort op het gebied van kustveiligheid. Bescherming tegen de zee kan echter niet losgezien worden van andere opgaven in de kustzone: de natuurontwikkeling, de economische ontwikkeling, de ontwikkeling van een attractieve kust voor toeristen en bewoners en de ontwikkeling van duurzame energie. Deze 5 pijlers vormen de uitgangspunten voor de uitwerking van elk project voor de kustzone. Het Masterplan Kustveiligheid focust dan ook op maatregelen die in de eerste instantie de veiligheid bevorderen, maar zo mogelijk ook een bijdrage leveren aan de andere vier pijlers.

Uit de overstromingsrisicoberekeningen van het Masterplan Kustveiligheid blijkt dat er grote risico's voor slachtoffers en schade bestaan door overstromingen vanuit zee in Middelkerke en Westende. Het aanpakken van deze risico's is dan ook een prioriteit. 

De optie die gekozen werd om deze zwakke zone te versterken bestaat uit het verbreden van de huidige zeedijk volgens het principe van een golfdempende uitbouw (GDU) aan de bestaande zeedijk (Engelstalig: SWB, Stilling Wave Basin) en het voorzien van een strandsuppletie. 

Ter hoogte van het casino van Middelkerke-Bad wordt de nodige veiligheid verkregen door het voorzien van een waterkering zeewaarts van het casino. Deze dient aansluiting te maken met de uitbouw van de zeedijk aan weerszijden van het casino.

Afdeling Kust en gemeente Middelkerke zoeken hierbij naar een ontwerp waarbij het functionele aspect van het verhogen van de kustveiligheid gepaard gaat met het opwaarderen van de publieke ruimte . Gezien het toeristisch-recreatief belang van deze zone en het karakter van openbare ruimte vormt dit project voor de bouwheer een ideale manier om zich aan een breed publiek te presenteren. Naast het werken aan de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving wil het project een opvallende en aantrekkelijke attractieve meerwaarde bieden. Daarom moet aan de vormgeving van het ontwerp en aan de duurzaamheid ervan bijzondere aandacht worden besteed. Het zou moeten uitgroeien tot een toeristisch-recreatieve maritieme attractie en opnieuw deel gaan uitmaken van het collectief geheugen van bewoners en bezoekers. 

Budget: een totale initiële raming van maximaal 35 miljoen euro (incl. btw). Dit laatste bedrag houdt alles in: de kosten voor de studieopdracht (ontwerp), de vergoeding voor het ontwerpend onderzoek door de 5 kandidaten, kosten van de externe deskundige, eventuele kosten voor opmaak ontheffing MER, de uitvoering.

 

Middelkerke OO2601

Volledige studieopdracht voor de verbreding en de herinrichting van de zeedijk in Middelkerke in de zones Westende-bad en Middelkerke-bad en een waterkering ter hoogte van het casino in Middelkerke-bad.

Status project
Locatie bouwplaats

Zeedijk, 8430 Middelkerke
Het project is gelegen op grondgebied van Middelkerke en Westende.

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 15 mei 2014
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 okt 2015
Bouwheer

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) – afdeling Kust

Contactpersoon Bouwheer

Niels Vanmassenhove

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

totale initiële raming van maximaal 35 miljoen euro (incl. btw) (incl. ereloon)

Honorarium

Richtwaarde voor de raming van de volledige studie voor de ganse uitvoering: € 1.260.000 (incl. btw)

Vergoeding ontwerpers

20.000 € (incl. btw) per gegadigde - 5 gegadigden