Projectomschrijving

Op 10 juli 2003 (B.S. 2 september 2003) werd het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Aalst" goedgekeurd. In dit RUP werd o.a. de Siesegemkouter tot regionaal bedrijventerrein Siesegemkouter bestemd. De stad Aalst werd aangeduid als terreinbeheerder en wenst het bedrijventerrein Siesegemkouter op korte termijn te ontwikkelen. De stad Aalst staat achter de ontwikkeling van Siesegemkouter en wenst zo vlug mogelijk met de inrichtingswerkzaamheden te starten zodat de percelen vanaf 2011 aan de bedrijven aangeboden kunnen worden.

Voor Stad Aalst heeft dit project een voorbeeld- en signaalfunctie voor projecten waarbij de 'lange adem' gekoppeld wordt aan een consistente en consequente ruimtelijke ontwikkelingsvisie en het streven naar een hoogwaardig eindresultaat op diverse vlakken. De realisatie van een beeldkwalitatief en duurzaam bedrijventerrein wordt een grote uitdaging voor de Siesegemkouter. Het regionaal bedrijventerrein kan hierbij een voorbeeld vervullen op Vlaams niveau dat een kwalitatieve invulling op diverse vlakken absoluut mogelijk is.

Conform het gewestelijk RUP is op dit terrein met een bruto oppervlakte van 97 ha, plaats voor een brede waaier aan bedrijven, gaande van productiebedrijven, over logistieke bedrijven, recyclageactiviteiten en bedrijven actief in onderzoek en ontwikkeling. De stad Aalst wenst zich voor dit terrein voornamelijk te focussen op hoogtechnologische bedrijven en te streven naar clustervorming zoals bvb rond medische en zorgtechnologie.

Het bedrijventerrein zal ook plaats dienen te bieden aan een crematorium. Dit crematorium zal maximum 5 ha in beslag nemen. Mogelijks worden ook windturbines ingeplant.

Deze opdracht omvat de opmaak van het masterplan met inrichtingsconcepten op korte termijn. Tevens kan het ontwerpteam aangesteld worden voor de inrichting van het bedrijventerrein. De timing voor de opmaak van de eigenlijke inrichtingsplannen is onder afhankelijk van de verwerving van de terreinen, de fasering, ... Na de oplevering van dit masterplan met inrichtingsconcepten kan de opdrachtgever er toe besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering die in het masterplan is voorzien, te gunnen aan het ontwerpteam dat het masterplan heeft opgemaakt. De opdrachtgever is daartoe echter niet verplicht. Hij kan er ook toe besluiten om de betreffende vervolgopdrachten mits inrichting van een nieuwe aanbesteding aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan met de taak van supervisor worden belast. Indien het masterplan niet tot verdere uitvoering leidt, kan de opsteller ervan geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

De opdrachtgever gaat op zoek naar een multidisciplinair team dat de voorbeeld- en signaalfunctie kan waarmaken. Tevens dienden de landschappelijke inpassing en het opstellen van de voorwaarden tot ruimtelijke en architecturale kwaliteit tot de deskundigheden van het team te behoren.

Het budget bedraagt €75.000 incl btw voor het masterplan. Het uitvoeringsbudget is afhankelijk van het concept.

Aalst OO1710

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan met inrichtingsconcepten voor het regionaal bedrijventerrein Siesegem te Aalst

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Studio Paula Viganò
 • Field Operations
 • Hub
 • MVRDV
 • OKRA Landschapsarchitecten bv, Urhahn Urban Design
Locatie bouwplaats

Siesegemlaan, 9300 Aalst
tussen N9, E40 en Siesegemlaan

Timing project
 • Selectievergadering: 9 apr 2009
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 jun 2009
 • Eerste briefing: 30 apr 2009
 • Indienen: 8 sep 2009
 • Jury: 15 sep 2009
 • Gunning: 5 okt 2009
 • In gebruikname: 1 dec 2009
Bouwheer

Stadsbestuur Aalst

Contactpersoon Bouwheer

Jo Saeys

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Pieter Uyttenhove

Budget

€75.000 (incl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€4.000 (incl. BTW)