OAG2006 Masterplan stadshart Tienen

Deze vier sites – de site van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk, de site van het stadhuis, de erfgoedsite en de site vrije tijd – nemen een bijzondere stedenbouwkundige positie in, zowel door de erfgoed- en prominente beeldwaarde als door de ligging. In 2020 wordt gestart met de heraanleg van de Grote Markt. Het masterplan moet het stadsbestuur helpen om, na deze heraanleg, verder te gaan met een stapsgewijze kwalitatieve ontwikkeling van de omliggende sites en zo zelf maximaal bij te dragen aan een bruisend stadshart.

De focus ligt in de eerste plaats op de ontwikkeling van de erfgoedsite en de site van het stadhuis, in functie van de huisvesting van de medewerkers van Stad en OCMW. Om deze te kunnen realiseren zullen mogelijk een aantal vrijetijdsdiensten, die hier nu gehuisvest zijn, elders een nieuwe plaats krijgen. In dit kader wordt bij uitbreiding ook de mogelijke verdere ontwikkeling van de vrijetijdssite, binnen de contouren van het bestaande RUP, meegenomen als onderdeel van het masterplan.

Elk van deze sites heeft zijn eigen kenmerken, ontwikkelingsmogelijkheden en gedifferentieerd gebruik. Een aantal waardevolle en/of zeer recente gebouwen zullen vanzelfsprekend gevrijwaard blijven. Voor de overige gebouwen moet onderzocht worden of vergaande aanpassing dan wel vervanging en/of uitbreiding nodig en wenselijk zijn. Het is de taak van het ontwerpteam om opnieuw op zoek te gaan naar een ideale match tussen de gebouwen en de functies die deze moeten huisvesten.

Door het maximaal centraliseren van het aanbod op deze sites in het hart van de stad, zowel wat betreft publieksgerichte functies als wat betreft de backoffice, wenst het stadsbestuur te komen tot een efficiënter beheer van het patrimonium enerzijds en tot een kwalitatieve, transparante en uitnodigende dienstverlening voor de burger anderzijds. Het stadsbestuur kiest er daarom ook voor om het Sociale Huis/OCMW-gebouw, aan de rand van de stad, in de toekomst af te stoten en het aanbod van het OCMW mee te huisvesten in de stadskern. Door het bundelen van functies wenst het stadsbestuur ook maximaal in te zetten op meervoudig en flexibel ruimtegebruik.

Voor de site van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk is reeds een haalbaarheidsonderzoek gebeurd. Hiermee is een eerste puzzelstuk gelegd. De kerksite wordt een plek voor events zoals concerten, lezingen, optredens, recepties, tentoonstellingen, pop-upinitiatieven enz. De kerk dient uitgerust te worden om op een slimme en efficiënte manier een gevarieerd gebruik te ondersteunen, zonder afbreuk te doen aan het historisch belang van het gebouw en zijn status als bedevaartkerk. De gebruiksmogelijkheden van de kerk worden geïntegreerd in de visie voor het geheel van de vier sites.

Resten nog drie andere puzzelstukken. De opdracht bestaat erin om de mogelijkheden van deze drie sites te analyseren (hergebruik, aanpassing, nieuwbouw) en scenario’s te ontwikkelen voor de programma-opgave. Om de opdracht zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van het stadsbestuur en voortdurende interactie mogelijk te maken, zal de aanpak gefaseerd gebeuren. Eerst wordt een analyse gemaakt van de site van het stadhuis, de erfgoedsite en de site vrije tijd, en worden mogelijkheden getoond van hergebruik en nieuwe ontwikkeling. Hierbij worden de beschikbare volumes, capaciteiten en soorten gebruik berekend en benoemd. Vervolgens worden meerdere scenario’s uitgewerkt om de juiste diensten/behoeften te ordenen op de verschillende sites, waarbij mogelijkheden en beperkingen worden aangegeven en de financiële impact wordt begroot. Tot slot wordt het voorkeursscenario verder uitgewerkt en wordt een meer gedetailleerde prijsraming opgemaakt (gefaseerd, per site) als basis voor besluitvorming en voor een projectdefinitie voor de uitwerking van een eerste fase in een volgende procedure.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2006 Masterplan stadshart Tienen Stadsbestuur Tienen

De opdrachtgever zoekt een multidisciplinair team met kennis van en ervaring met architectuur, stedenbouw, herbestemming en projectorganisatie om een masterplan te ontwikkelen voor de organisatie en huisvesting van alle stads- en OCMW-diensten, op vier strategische sites in het stadshart van Tienen. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Budget

Voor de uitvoering van de volledige opdracht wordt een forfaitair bedrag voorzien van 105.000 €, excl btw. 

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 29 juni 2020, 14.00 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers: augustus 2020.
  • Maximaal 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen september 2020
  • Presentatie offertes: september 2020.
  • De totale doorlooptijd vanaf de toekenning van de opdracht tot het beëindigen van de volledige studieopdracht wordt voorzien op 12 maanden.
Vergoeding

Maximaal 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van €2000 excl btw voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Christa Dewachter
christa.dewachter@vlaanderen.be