De opdracht van de Vlaams Bouwmeester

In de Beslissing van de Vlaamse regering (VR/98/12.05/D0C.0377) betreffende de aanstelling van een Vlaams Bouwmeester en de Mededeling aan de Vlaamse Regering  (VR/98/1905/DOC.MED/11) betreffende het mandaat van de Vlaams Bouwmeester werd zijn opdracht als volgt omschreven:
“Vanuit een langetermijnvisie, in goed overleg met de verschillende administraties en met de extern betrokken partijen, bijdragen tot de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse Gemeenschap, teneinde een architecturaal kwalitatieve leefomgeving (gebouwen, infrastructuur, landschapsingrepen,…) in Vlaanderen te helpen creëren”
Dit werd vertaald in een aantal resultaatgebieden met telkens een aantal voorbeelden van potentiële activiteiten. Deze laatste zijn niet limitatief maar geven een idee van te ontwikkelen acties.

 

Ontwikkelen van een langetermijnvisie m.b.t. het tot stand komen van een architecturaal kwalitatieve leefomgeving in Vlaanderen, teneinde mee vorm te geven aan het architecturaal beleid van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Voorbeelden van activiteiten:

 • Stelt een visiedocument op over het inpassen van een architecturaal beleid (in de brede zin) in het globale beleid van de Vlaamse Regering,
 • Maakt een voorstel voor de jaarlijkse beleidsbrief van de bevoegde minister,
 • Maakt een jaarverslag voor de Vlaamse Regering (m.b.t. realisaties van het beleid),

 

Adviseren en waken over de uitvoering van het architecturaal beleid voor de eigen bouwwerken van de Vlaamse overheid, teneinde de architecturale kwaliteit  te verzekeren en in deze zin een voorbeeldfunctie in Vlaanderen te vervullen.

 

Voorbeelden van activiteiten:

 • Adviseert de functioneel bevoegde minister en de Vlaamse Regering i.v.m. concrete dossiers,
 • Zoekt en bepaalt mee geschikte vestigingsplaatsen,
 • Formuleert mee de opdracht,
 • Stelt (mee) procedures en criteria op voor het toewijzen van opdachten aan de meest geschikte architect(en),
 • Adviseert, in relatie tot de keuzecriteria, de keuze van de architect,
 • Overlegt in de studiefase met de ontwerpers en schept ruimte om hun architecturale visie te laten uitwerken, binnen de vastgestelde kaders van wetgeving, kost en kwaliteit,
 • Adviseert over de inschakeling van beeldende kunstenaars of andere vormgevers,
 • Verzekert, mede, in en door overleg met de verschillende betrokken administraties, een goede vormgeving van de ruimte bij grote bouwwerken (bruggen, wegenwerken, kanalen,…),
 • Verzekert dat mede, in en door overleg, ook bouwwerken opgezet door de Vlaamse overheidsinstellingen (V.0.I’s) voldoen aan de vooropgestelde architecturale kwaliteitscriteria,
In overleg met alle ter zake bevoegde instanties, uitbouwen van een kwaliteitsbeleid m.b.t. de constructie van grotere bouw- en infrastructuurwerken gesubsidieerd door de  Vlaamse overheid, teneinde te helpen verzekeren dat ook deze gebouwen aan de architecturale kwaliteitseisen van het Vlaamse beleid ter zake voldoen.

 

Voorbeelden van activiteiten:

 • Vanaf de beginfase, optreden als gesprekspartner voor de ontwerpen van grote bouw- en infrastructuurwerken,
 • Bepaalt mee (voor zijn/haar domein) voorwaarden tot het toekennen van subsidies,
 • Ziet toe op het respecteren van de voorwaarden en de gemaakte afspraken,
Adviseren over ontwerpen van overheidsbouwwerken en na overleg met alle ter zake bevoegde instanties, adviseren over bijsturingen en aanpassingen aan bestaande regelgeving,ondermeer met betrekking tot het verlenen van bouwvergunningen voor bouwwerken van alle overheden, teneinde te helpen verzekeren dat ook deze bouwwerken aan de architecturale kwaliteitseisen van het Vlaams beleid terzake voldoen.

 

Voorbeelden van activiteiten:

 • Vanaf de beginfase, optreden als gesprekspartner voor de ontwerpen van overheidsgebouwen van de andere overheden,
 • Is een actief gesprekspartner i.v.m. ingrepen op en de vormgeving van de bebouwde en niet bebouwde leefomgeving,
 • Adviseert, op diens verzoek, de gemachtigd ambtenaar,

 

Optreden als stimulator en inspirator van een Vlaams architecturaal bewustzijn, teneinde het cultureel verantwoordelijkheidsbesef bij de overheden, de betrokken industrie en het publiek te vergroten.

 

Voorbeelden van activiteiten:

 • Organiseert voordrachten, studiedagen, persconferenties, …,
 • Zet vormingsinitiatieven op, verzorgt publicaties,…,
 • Is lid van commissies m.b.t. architectuur,
 • Is jurylid bij architectuurwedstrijden,
 • Stimuleert de interesse van de Vlaamse ambtenaren voor goede architectuur en vormgeving van de leefomgeving,
 • Treedt op als brugfiguur tussen het publiek en de overheid,
Opzetten van of actief meewerken aan interne (binnen het Ministerie) overlegfora, teneinde een coherente beleidsadvisering en beleidsuitvoering te bevorderen.

 

Voorbeelden van activiteiten:

 • Neemt het initiatief tot en leidt ‘het interdepartementaal overlegforum architectuur’, inzonderheid inzake de ‘architecturale kwaliteitsbewaking’,
 • Overlegt regelmatig met de verschillende administraties m.b.t. het beleid in het algemeen of m.b.t. specifieke dossiers,

 

Uitbouwen van een relatienetwerk (in binnen- en buitenland), teneinde goed geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen in het vakgebied en/of teneinde via het bespelen van dit netwerk bij te dragen tot de daadwerkelijke uitvoering van het beleid terzake.

 

Voorbeelden van activiteiten:

 • Uitbouwen van contacten en uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse collega’s,
 • Bijwonen van belangrijke nationale en internationale conferenties,
 • Vertegenwoordigen van de Vlaamse overheid op conferenties of evenementen,