Landschap

Het landschap als nieuwe opgave

 

Aan de nodeloze consumptie van het landschap is stilaan een halt toegeroepen. In het kielzog van het RSV is meer aandacht gegroeid voor de afbakening van natuur, rivier- en stiltegebieden. Aansluitend bij de maatregelen op het gebied van milieubescherming neemt de weerstand tegen monoculturen toe, samen met het verlangen naar landschapsdiversificatie. Als Vlaams Bouwmeester wil ik deze verhoogde belangstelling voor het landschap kanaliseren. Een aantal kansen en uitdagingen moeten we in dit opzicht speciaal benutten. Zo opent de nieuwe interpretatie van het dijken -en rivierenbeleid onmiskenbaar boeiende mogelijkheden voor de constructie van samenhangende landschapsparken.

Anderzijds zetten de nakende veranderingen in het Europese landbouwbeleid en de daaruit voortvloeiende positieve impulsen voor meer streekgebonden teelten aan tot de herwaardering van de landbouw als behoeder van het landschap. Verder krijgen de dikwijls ongeclaimde overgangen tussen stad en platteland een steeds belangrijkere rol toebedeeld voor zowel de kwaliteit van de stadsbeleving
als de openluchtrecreatie.
In de diverse projecten die ik als Vlaams Bouwmeester begeleid, wil ik de publieke en privépartners er dan ook toe aanzetten het landschap niet langer als buffer of restfunctie te beschouwen, maar als essentieel bestanddeel van een integraal project.