Sociale huisvesting

De sociale woningbouw integreren in de stedelijke omgeving

 

Ondanks diverse pogingen om de architecturale en bouwtechnische kwaliteit te
optimaliseren, dreigt onze traditie om de sociale woningbouw op te vatten als
aparte herkenbare gehelen, te leiden tot het ruimtelijk isolement van minder
draagkrachtige bevolkingsgroepen. Om de gettovorming, waartoe deze keuze in
andere landen heeft geleid, te doorbreken, moeten we de recente pogingen om
de sociale woningbouw op een andere leest te schoeien verder aanmoedigen.
Samen met de geëigende instanties, wil ik als Vlaams Bouwmeester de diverse
experimenten voor een meer geïntegreerde samenlevingsopbouw steunen en zo
nodig coördineren. Ik wil dan ook graag meewerken aan de bestaande initiatieven
die de samenwerking tussen private en openbare partners tracht te versoepelen en
hen zo bijstaan in het adviseren en stimuleren van kwalitatieve projecten en dit
mogelijks binnen een ruimer geheel van stadsvernieuwing, stedelijke transformatie
en nieuwbouw.

De Vlaamse Bouwmeester en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (vmsw) organiseerden op dinsdag 29 april 2008 samen het colloquium :
 

"Onzichtbaar aanwezig" - Sociale huisvesting in Vlaanderen, vandaag.

 

in het Provinciehuis, Antwerpen

U kan alle info over de studiedag Onzichtbaar aanwezig" - Sociale huisvesting in Vlaanderen, vandaag nalezen