Prijs Bouwheer

PB 07 02 Gent

Jongerontmoetingscentrum Rabot Gent - Bouw van een jongerenontmoetingscentrum met lokalen voor drie jeugdverenigingen en een polyvalente fuifzaal voor 300 personen

Informatie

 

 

Opdracht

 

 

- Stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot: leefbaarheid wijk Rabot-Blaisantvest.
- Gefinancierd door Europa (Doelstelling II – EFRO), Federaal Grootstedenbeleid, Vlaamse en provinciale cofinanciering, eigen middelen.
- Verhuis jeugdverenigingen omwille van sanering huidige lokalen (2000), huisvesting  vzw Jong, Scouts en Gidsen, vzw özburun in het jongerenontmoetingscentrum.
- Creatie actief vrijetijdsaanbod en een antwoord bieden op de dringende nood aan fuifruimte (als één van de vijf op te richten fuifzalen in Gent).
- Gericht op diverse doelgroepen (socio-economisch, etnisch, …), geïntegreerde benadering Bruggen naar Rabot:
- verleden (spoortracé, kanaal, …), heden (ontsluiting, …) en toekomst (gerechtsgebouw, …);
- heropnemen gepaste positie van de wijk t.o.v. omliggende wijken en stadscentrum;
- het op elkaar betrekken van buurten die door infrastructuren gescheiden worden;
- oplossingen laag ambitieniveau lokale bewoners en naar globalisering evoluerende stadskern;
- vele aspecten worden vertaald in een betrokkenheid van vele diensten (jeugd, mobiliteit, huisvesting, enzovoort).
- De strategische keuze voor maximale groenaanleg en bouwen van jongereninfrastructuur (beperken geluidsoverlast) leidt tot de keuze voor een halfondergrondse constructie.

 

 

Proces

 

 

- Prioriteit werd gegeven aan het bouwen van het JOC, daarna groenaanleg.
- Besluitvorming en overleg: coördinatie bij de Dienst Huisvesting, jeugddienst als partner voor de communicatie met de doelgroep, jeugdverenigingen maken deel uit van de werfvergaderingen.
- Draagvlak en betrokkenheid: gedetailleerd bouwprogramma van voorstudie tot ontwerp werd veelvuldig overlegd met toekomstige gebruikers, betrokken diensten en stadsbestuur. Rekening gehouden met bezettingsgraad, toegankelijkheid, enzovoort.
- Via de jeugddienst, buurtraad en gebiedsgerichte werking werden buurtbewoners op de hoogte gehouden en betrokken bij het project.

 

 

Resultaat

 

 

- De lokalen krijgen lucht en licht dankzij drie patio’s en twee beloopbare lichtstraten.
- De bovengrondse volumes met aparte toegangen en secretariaten tot de verenigingen geven een overzicht op de activiteiten in het park en waarborgen sociale controle.
- Iedere ruimte is toegankelijk voor mindervaliden, is opdeelbaar en flexibel.
- Duurzaamheid: bodemsanering is gebeurd, groendak voor buffering hemelwater, de inplanting zorgt op natuurlijke wijze voor een thermische en akoestische buffering (Vlarem II-conform), FSC-gelabelled hout, verwarming en koeling via een warmtepompinstallatie, technieken bereikbaar voor onderhoudswerken.
- Huurovereenkomst met drie jeugdverenigingen, beheer polyvalente zaal uitbesteed aan vzw Jeugdcentrum Blaisantvest-Briel.
- Belevingswaarde: herkenbaar identificatiepunt voor de jeugd, maar legt geen claim op het park.

 

 

Beoordeling

 

 

Opdracht

 

 

- De opdrachtformulering klopt en er is een correct antwoord op gegeven.
- De wijze waarop de architect werd gekozen, is een minpunt (uitbreiding van een bestaande opdracht gerechtsgebouw). De stad Gent werkt veel met eigen ambtenaren en schrijft minder wedstrijden uit. Gent wijkt hiermee af van de tendens in andere steden.
- Het justitiepaleis is parkverslindend, een oplossing is gezocht in een compensatie door het ondergronds brengen van het jeugdcentrum.

 

 

Proces

 

 

- Dit project is een schoolvoorbeeld van een goed procesverloop waarbij alle actoren werden betrokken.

 

 

Resultaat

 

 

- De jury heeft lof voor het goede architectuurresultaat, zeker in vergelijking met andere jongerencentra in Vlaanderen.
- Het centrum wordt goed gebruikt en is een antwoord op een vraag die leeft.
- De aanleg van het park start in het najaar van 2007.

Bouwheer:
Stad Gent
Contactpersoon Bouwheer:

Contactpersoon TVB:
Gunningswijze:
Budget:
Locatie bouwplaats:


Opgeƫistenlaan , 9000 Gent
Geselecteerde deelnemers:


Kunstproject


Downloads