Prijs Bouwheer

PB 07 06 Tongeren

Agnetenklooster Tongeren - Restauratie historische kloostervleugels, pakhuis, overwelfde zomerrefter metkapelruïne, aanleg binnenplein en herbestemming als kantoor.

Informatie

 

 

Opdracht

 

 

- Aankoop van het klooster in 2001 en het pakhuis in 2002 voor de centralisatie van de diensten Jongerenwelzijn (voorheen huur drie panden).
- De opdrachtgever wou een hoge architecturale kwaliteit nastreven en het patrimonium van aftakeling redden door herbestemming.
- Bij het opmaken van de projectdefinitie werden een aantal uitgangspunten vooropgesteld: van klooster naar publiek gebouw, stedelijkheid en mobiliteit, toegankelijkheid, duurzaam bouwen, kunst in opdracht, …
- Strategische keuzes
- Keuze voor restauratie: voorbeeldfunctie Vlaamse overheid.
- Niet noodzakelijk restaureren wat te ver in verval is (kapelruïne).
- Keuze voor zachte restauratie met maximaal behoud van origineel materiaal.
- Ruimtes zo veel mogelijk flexibel inrichten.
- Nieuwe ingrepen met een sobere en eigentijdse vormgeving (trappen, verlichting, …).

 

 

Proces

 

 

- Spreiding kredieten en praktische timing is vooral beïnvloed door de opmaak van de studie van Monumenten en Landschappen.
- Besluitvorming en overleg
- Werkgroep voor de dagelijkse werking.
- Stuurgroep bewaakt timing en kredieten en neemt beslissingen.
- Projectteam: architecten, bouwhistorici, archeologen, ingenieurs voor stabiliteit en speciale technieken, tuinarchitecten.
- Agentschap RO Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, is betrokken bij de studie en in situ tijdens de uitvoering.
- Overleg met de stad Tongeren in functie van het gebruik van de zomerrefter en het parkje als inschakeling in toeristische opdracht van de stad.
- Draagvlak en betrokkenheid: van bij het begin een open communicatie met toekomstige gebruiker in functie van behoeftebepaling en bij wijzigingen, daarnaast overleg met het toegankelijkheidsbureau.

 


Resultaat

 

 

- Stadskanker wordt ankerpunt in het hart van de stad.
- Toeristische meerwaarde door het opengestelde parkje (voetgangersdoorsteek).
- Lovende reacties van het personeel.
- Flexibele ruimtes, nieuwe ingrepen zijn omkeerbaar.
- Bijzondere aandacht ging naar toegankelijkheid.
- De restauratie is gebeurd met respect voor de historische structuur (duurzame casco’s).
- De verschillende bouwstijlen zijn zichtbaar gelaten als getuige van de rijke bouwgeschiedenis en permanente evolutie.
- Een eenheid in de gebouwen is verkregen door het kaleien in lichtgrijs.
- De herstelde structuur van het klooster door het herstellen van de ruimtelijke begrenzingen (binnenplein) leidt tot een leesbaar geheel.

 

 

Beoordeling

 

 

Opdracht

 

 

- Het is een goede keuze geweest om niet alles te restaureren
- Er is een bijsturing geweest van de begroting per fase door de brand van de middenvleugel, een behoeftewijziging van de klant, het restaureren van de onderaardse verbindingsgang op vraag van Monumenten en Landschappen, de keuze voor restauratie van het pakhuis i.p.v. nieuwbouw en de slechte staat van de materialen en constructies bij ontmanteling. De jury oordeelt dat de budgetoverschrijding te onderbouwen en te rechtvaardigen is.

 

 

Proces

 

 

- Het proces is goed gevoerd.
- De keuze voor het behoud van de kapelruïnes is in overleg met Agentschap RO Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, gebeurd.

 

 

Resultaat

 

 

- De buitenruimte is goed ingevuld. Dit project scoort het best op de publieke ruimte, de architectuur mist auteurschap of een handschrift van een begenadigd ontwerper. Dit project is voorbeeldig maar niet uitzonderlijk. De toevoeging van nieuwe elementen is niet altijd even geslaagd.
- Er is een zeer grote tevredenheid bij de opdrachtgever en de gebruikers.
- Positief is dat het gebouw een betekenis krijgt in de stad door de inschakeling in het toeristisch-recreatief netwerk. De kapelruïnes zijn toegankelijk voor het publiek via een poortje.

Bouwheer:
VO, BZ, Agentschap voor facilitair Management, Afdeling Gebouwen
Contactpersoon Bouwheer:

Contactpersoon TVB:
Gunningswijze:
Budget:
Locatie bouwplaats:


, 3700 Tongeren
Hoek Repenstraat - Sint-Catharinastraat
Geselecteerde deelnemers:


Kunstproject


Downloads