Open Oproep

OO 1810 Diepenbeek

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwerp voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex te Diepenbeek
Status project:
Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd
De herinrichting van het op- en afrittencomplex te Diepenbeek, inclusief het schetsontwerp van een nieuwe brug, is belangrijk voor de aansluiting van de primaire structuur N76 op de autoweg E313. De N76 functioneert als maasverkleining tussen de twee snelwegen E314 en E313. Momenteel stropt het verkeer tijdens de spits op zowel langsheen de E313 om de N76 te bereiken als in omgekeerde richting. Door een te beperkte capaciteit van de knoop ontstaan doorstromingsproblemen en onveilige situaties zowel op de E313 als op de N76. Vandaar de nood aan een herinrichting van het complex.
Een kwalitatief ontwerp voor de knoop en de brug met oog voor het omliggende landschap moet de plek markeren langsheen de E313 maar vooral ook integreren in haar omgeving. Daarbij vormt de fietsverbinding Diepenbeek-Kortessem en de aansluiting bij het recreatief fietsnetwerk een belangrijk aandachtspunt. Een helder en mooi aangelegde fietsverbinding vanuit de dorpskern van Diepenbeek met aansluiting op het recreatief fietsnetwerk in het zuiden, moet het fietsgebruik stimuleren zowel functioneel als recreatief. De herinrichting van dit op- en afrittencomplex biedt eveneens een platform om op een verfrissende en creatieve manier na te denken over de aanleg van een multimodale knoop. De inplanting en aanleg van de carpoolparking met inpassing van een bushalte creëert immers mogelijkheden voor het realiseren van een nieuwe vorm van publieke ruimte waar de uitwisseling tussen verschillende vervoersmodi op een aangename en (sociaal) veilige manier kan verlopen. De opdrachtgever streeft naar een ontwerp dat rekening houdt met al deze facetten en eveneens de vereisten inzake verlichting, bewaking, veiligheid,…integraal mee ontwerpt.
De opdracht omvat een conceptstudie vanuit een bredere landschappelijke invalshoek met als doel een ontwerp voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex E313 – N76 Diepenbeek inclusief een schetsontwerp voor de brug over de E313. Een analyse van de ruimere omgeving zal de basis vormen voor het concept dat op ontwerpniveau aangeeft hoe de knoop in al haar facetten kan heringericht worden. Als onderbouwing van het voorstel wenst de opdrachtgever inzicht in een verkeerskundige afweging die de effecten van de voorgestelde ingrepen aftoetst. Het blijven functioneren van de knoop tijdens de uitvoering van de werken is voor de opdrachtgever een belangrijke vereiste. De opmaak van het uitvoeringsdossier is niet inbegrepen in de opdracht. Er is wel een regietaak voorzien waarbij de ontwerper toeziet op een consequente vertaling van het voorgestelde ontwerp naar een uitvoeringsdossier.
Bouwheer:
VO, MOW, Agentschap Wegen en Verkeer Limburg
Contactpersoon Bouwheer: Gijs Moors

Contactpersoon TVB:

Extern Jurylid: nog niet bekend
Gunningswijze:
prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Budget: 5.000.000 €
(Excl BTW) (Excl Ereloon)
Vergoeding ontwerpers: 5.000 € (excl. btw) per laureaat
Locatie bouwplaats:


, Diepenbeek
Kruising N76 en E313
Timing project:


 • Toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s):
 • Toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s):
 • Voorziene beëindiging van de werken:
Geselecteerde deelnemers:


 • BU: ORG Organization for Permanent Modernity
 • TV: Zwarts & Jansma en partners
 • BU: Technum (Tractebel Engineering nv)
 • TV: THV Bureau Bas Smets - ARCADIS Belgium
 • TV: NIO architecten/DHV
Gunning


THV Bureau Bas Smets - ARCADIS Belgium
Timing procedure


 • Selectievergadering : 12 november 2009
 • 1e briefing :
 • 2de briefing :
 • Indienen :
 • Jury :
 • Gunning :
 • Realisatie :
Kunstproject


Downloads