Thematisch onderzoek

Het is de taak van de Vlaamse Bouwmeester om een kritische houding aan te nemen ten opzichte van hedendaagse tendensen op vlak van architectuur, publieke ruimte en stedenbouw. Via een onderzoek van een bepaald thema of een problematiek kan hij de pijnpunten onder de aandacht brengen en kunnen de ingenomen standpunten worden onderbouwd. De Vlaamse Bouwmeester kan ook onderzoeksprojecten uitschrijven voor het verwezenlijken van de eigen beleidsdoelstellingen. Zo kunnen thematieken die aan bod komen in de beleidsnota samen met externe onderzoekers uitgewerkt worden.

Sporadisch bereiken de Vlaamse Bouwmeester ook algemene vragen over een bepaald thema. De Vlaamse Bouwmeester kan oordelen dat deze vragen slechts kunnen beantwoord worden na verder onderzoek. Zo kan op vraag van een minister of een administratie onderzoekswerk verricht worden zodat een ondersteuning kan gegeven worden in een verdere visie- en beleidsvorming.

Het spreekt voor zich dat thematische onderzoeken in de lijn liggen van het gevoerde beleid of er een meerwaarde voor vormen.