Advies

Overheden kunnen bij de Vlaamse Bouwmeester terecht voor advies op het vlak van architectuur, publieke ruimte, kunst, landschappen en infrastructuren. Deze adviezen kennen verschillende vormen en toepassingswijzen. Naargelang de aard van het project is dit advies facultatief of verplicht. Om een structureel advies te kunnen verlenen is het nodig dat projecten zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces wordt voorgelegd aan de Vlaamse Bouwmeester. De opmaak van de projectomschrijving of de beginfase van het ontwerpproces is dan ook het geschikte moment om met de Vlaamse Bouwmeester te overleggen.
Naast het adviseren, bijsturen en het selecteren is het vooral de doelstelling om te komen tot een dialoog met de opdrachtgever of de uitvoerder. Uitgangspunt is steeds te komen tot een betere architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van het overheidspatrimonium en onze publieke ruimte.

De verschillende soorten advies:
Verplicht advies :
Voor sommige projecten moeten publiekrechtelijk rechtspersonen een vooradvies inwinnen bij de Vlaamse Bouwmeester. Dit is ook van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang (bv. PPS procedures, onroerende leasing, … bij de realisatie van overheidsgebouwen).Het is belangrijk dat voor deze adviesvraag in een zo vroeg mogelijk stadium van het project vooroverleg kan worden gepleegd tussen de Vlaamse Bouwmeester en de betrokken partners. Een schriftelijk bewijs van dit vooradvies is een vereist document bij de stedenbouwkundige aanvraag. Dit geldt enkel voor nieuwbouwprojecten en herbouw van gebouwen groter dan 10.000m² en voor de bouw of herbouw van spoorwegbruggen, viaducten en bruggen voor gemotoriseerd verkeer. Bij het verplicht advies wordt het project besproken met de Vlaamse Bouwmeester en worden er aanwijzingen gegeven. Bij het beoordelen van de uiteindelijke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal het definitief advies afhankelijk van de kwaliteit van de projecten en de mate waarin rekening is gehouden met de eerder gegeven aanwijzingen.

Advies op vraag: 
Niettegenstaande elk dossier maatwerk is, kunnen we veel leren uit gerealiseerde projecten. Door het aanreiken van goede voorbeelden en het adviseren bij de uitstippen van het traject wil de Vlaamse Bouwmeester de bouwheren stimuleren bij de realisatie van hun project.

Veel overheden werken aan een globaal architectuurbeleid, niet enkel voor de overheidsprojecten maar ook voor particuliere initiatieven en projectontwikkeling. De Vlaamse Bouwmeester adviseert bij de opstart van een kwaliteitskamer, het zoeken naar een geschikt instrument (bv. beeldkwaliteitplan) en de kwaliteitsbewaking van projecten.

Tenslotte geeft de Vlaamse Bouwmeester advies bij alle architecturale, landschappelijke en stedenbouwkundige projecten,  waar de bouwheer zijn ambities wil maximaliseren en het project ruimer wil benaderen dan vanuit de eigen site.

 

Jury’s en selecties:
De Vlaamse Bouwmeester geeft ook een ondersteuning bij andere procedures dan de Open Oproep als selectieprocedure. Elke procedure binnen de wetgeving overheidsopdrachten kan immers leiden tot een kwaliteitsvol project indien men het op een integere en deskundige wijze aanpakt. Vaak gaat het over kleine projecten die gegund worden met een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De Vlaamse Bouwmeester draagt dan enkele ontwerpers voor uit de pool van ingediende kandidaturen van de Open Oproep. In andere gevallen is snelheid of het uitbouwen van een  eigen expertise voor de bouwheer zeer belangrijk. Hierbij adviseert de Vlaamse Bouwmeester bij de keuze van de procedure (beperkte offerteaanvraag, wedstrijdformule, …), de uitwerking van het bestek en de projectdefinitie. De bouwheer zorgt hier zelf voor de publicatie, het juryverslag en het praktisch verloop van de procedure.
Tenslotte zit de Vlaamse Bouwmeester of een afgevaardigde van zijn team heel vaak in jury’s. Dit enkel na een inzage in het dossier (projectdefinitie, procedure, bestek, erelonen, …) en een akkoord met de kwalitatieve uitgangspunten van het project.


Advies betreffende kunstintegratie (link naar 2.5):
Opdrachtgevers die kunst willen integreren in hun project kunnen steeds voor advies terecht bij de kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester. Dit geldt zowel voor projecten die binnen het decreet op de kunstintegratie vallen als voor projecten die niet onder deze verplichting vallen. Een simpele telefoon of email volstaat om een afspraak te maken waarna uw project en de mogelijke kunstintegratie kan besproken worden.